เงื่ อนไ ขร ายละเอี ยดรั บเงิ นเยี ยวย า ค นละครึ่ งเฟส3 ล่ าสุ ด

“ค นละครึ่ งเฟส3” เปิ ดเงื่อนไขร ายละเอี ยดรับเงิ นเยี ยวย าล่ าสุด 3,000 บ าท

หลัง ครม.ไฟเขี ยว 6 มา ตรการ รวมเม็ ดเงิ นทั้งสิ้ น 2.35 แส นล้ านบ าท

ชั ดเจ นแล้วสำห รับ โค รงการ ค นละครึ่ งเฟ ส3 เป็นเพร าะเมื่ อว านนี้ (5 พ.ค.)

ครม. ได้อนุมั ติมา ตรการแจ กเงินเยี ยวย าล่ าสุด ด้วยกัน 6 มา ตรการรวมเป็นเงิ นทั้งสิ้ น 2.35 แส นล้ านบ าท

โด ยหนึ่ งในนั้ นมีโค รงการ ค นละค รึ่งเฟส3 รวมอยู่ด้วย สำห รับ ค นละครึ่ งเฟ ส3

รั ฐบ าลได้ตั้ งวงเงิ นไว้ที่ 93,000 ล้ านบ าท เยี ยวย าให้ผู้ได้รับผลกระทบจำนวน 31 ล้ านคน

แจ กเงิ นเยี ยวย า คนละ 3,000 บ าท ใช้จ่ ายวันละไม่เ กิ น 150 บ าท

ระยะเวลาตั้งแต่เดื อนกรกฎาคม ถึงธันวาคม 2564 เงื่ อนไ ขลงท ะเบี ยน

มีบั ตรประจำตั วประชาช นและเป็นบุคคลสั ญช าติไ ท ย

อ ายุตั้งแต่ 18 ปีบ ริบู รณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงท ะเบี ยน

ไม่เป็นผู้ได้รับสิ ทธิโค รงการบั ตรสวั สดิการแ ห่ งรั ฐ

จำนวน 5 ล้ านคน หรือจนกว่าสิ ทธิจะห มด

* ผู้ได้รับสิ ทธิบั ตรสวั สดิการแ ห่ งรั ฐ สามารถตร วจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่ มเติมจากภาครั ฐฯ ได้ที่ www.cgd.go.th

ผู้ที่ได้รับสิ ท ธิและใช้สิ ท ธิในโค รงการคนละครึ่ งแล้วจะไม่ได้รับสิ ท ธิมา ตรการช้อปดีมีคื นเงื่ อนไขการใช้สิ ท ธิของประชาช น

รั ฐช่ วยจ่ าย 50%

ผู้ได้รับสิ ทธิจ่ ายเอง 50%

โดยใช้สิ ทธิผ่ านแ อ ปฯ เป๋ าตัง

จำกัดสิ ท ธิไม่เกิ น 150 บ าท/วัน

โดยที่ย อดรวมกา รใช้สิ ท ธิ “คนละค รึ่ง”

ไม่เกิ น 3,500 บ าท ตล อดโค รงการ

ไม่หักสิ ท ธิ หากใช้ไม่หม ดในแต่ละวัน

โดยระบบจะคืนสิท ธิที่ไม่ได้ใช้เข้ ายอดร วมของผู้ได้รับสิ ทธิ

และจะคำน วณสิ ทธิให ม่ในเวลา 6.00 น. ของทุกวัน

ใช้สิ ทธิได้ที่ร้ านค้ าที่ร่ว มโค รงการฯ เท่านั้น

ใช้ได้เวลา 06.00 – 23.00 น.

ไม่สามารถใช้สิ ทธิ คนละค รึ่ง นอกเวลาดังกล่าวได้

ตัดสิ ทธิ ห ากไม่ใช้สิ ทธิภ ายใน 14 วัน

โดยระบบจะทำการตั ดสิ ทธิ “คนละค รึ่ง” ของผู้ได้รับสิ ทธิตลอดโค รงการ

วิธียื นยั นตั วต น

เลื อก G-Wallet เพื่ อยื นยั นตั วต น

กร ณีล งท ะเบี ยนโค รงการแล้ว เลื อกเข้ าใช้ง าน G-Wallet เพื่ อยื นยั นตั วต น

กร ณียังไม่ได้ลงท ะเบี ยนโค รงการ เลื อกลงท ะเบี ยน เพื่ อลงท ะเบี ยนโค รงการ

ยอ มรับข้อตกลงการให้ข้ อมู ลและการให้ความยินยอมข้ อ มู ลส่วนบุค คล

ยื นยั นตั วต นด้วยบั ตรประชาช น

กร ณียื นยั นด้วยผู้มีบั ญชีก รุงไ ทย ไปขั้ นตอนที่ 6 กร ณียื นยั นด้วย Krungthai NEXT

ต้องทำการระบุ PIN 6 หลั กและข้ ามไปขั้ นตอนที่ 7

ยื นยั นร หั ส OTP กร ณียื นยั นด้วย Krungthai NEXT ข้ ามไปขั้ นตอนที่ 9 สแ กนใบหน้ า

กร ณียื นยั นตั วต นไม่ สำ เ ร็จ สามารถยื นยั นตั วต น ที่ส าข าหรือตู้เอทีเอ็ม ธน าค ารกรุงไท ย

โดยค้ นห าตู้เอทีเอ็ มที่สามารถยื นยั นตั วต นได้ ที่ปุ่ม “ค้นห าตู้เอทีเอ็ ม”

กร ณียื นยั นตั วต นสำเ ร็จ จะแส ดงหน้ า Home G-Wallet