เตื อน ทั่ วไท ยฝนหนั ก

วันที่ 6 พ.ค.64 กรมอุตุนิยมวิทย า พย าก รณ์อากาศ 24 ชั่ วโมงข้างหน้า

บริเว ณความกดอากาศสู งจากประเท ศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเท ศไท ยและทะเลจีนใต้แล้ว

ส่งผลทำให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้ นจากทะเลจีนใต้

และอ่าวไท ยเข้ามาปกคลุมบริเ วณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก

รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริม ณฑ ล ประกอบกับมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจะเคลื่อนจากประเท ศเมียนมาเข้า

ปกคลุมภาคเหนือตอนบนของประเท ศไท ย

ในขณ ะที่ประเท ศไท ยตอนบนมีอากาศร้ อน ลักษ ณะเช่นนี้จะทำให้บริเ วณดังกล่าวมีพ ายุฝนฟ้าคะน อง ลมกระโช กแ รง

และลู กเห็ บตกบ างพื้นที่ รวมถึงอาจมี ฟ้ าผ่ า และมีฝนต กหนั กเกิ ดขึ้นได้บ างแ ห่ง

ขอให้ประชาช นบริเ วณประเท ศไท ยตอนบนระวังอันตร ายจากพายุฝนฟ้าคะน องที่จะเกิ ดขึ้นไว้ด้วย

โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โ ล่ งแ จ้ง ใต้ต้นไม้ให ญ่ ป้ายโฆ ษณาและสิ่งปลูกสร้ างที่ไม่แข็ งแ รง

สำหรั บเกษ ตรกรควรเตรี ยมการป้องกันและระวั งความเสี ยห ายที่จะเกิ ดต่อผลผลิ ตทางการเกษ ตรไว้ด้วย

สำหรั บอ่าวไ ทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันมีลมตะวันออกเฉียงใต้ และลมตะวันออกพัดปกคลุม

ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะน อง และมีฝนต กหนั กบ างแ ห่ง พย าก รณ์อากาศสำหรับประเท ศไท ยตั้งแต่เวลา 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่ งนี้