โคร งการ ยิ่ งใช้ ยิ่ งดี

เมื่ อวันที่ 5 พฤษภาคม เพจ รัชดา ธนาดิเรก – รองโฆ ษกรั ฐบ าล

ได้โพ สต์ข้อความระบุว่า ครม.อนุมั ติมา ตรการกระตุ้นเศ รษฐกิจ ระยะเร่งด่วน กรอบวงเงิ น 85,500 ล้ าน บ าท

เพื่ อบรรเทาภาระค่ าใช้จ่ ายของประชาช น ประกอบด้วย

-โคร งการเร าช นะ กรอบวงเงิ น 67,000 ล้ านบ าท เพิ่ มวงเงิ นให้ประชาช น รวม 2,000 บ าท

จ่ ายสัปดาห์ละ 1,000 บ าท ใช้จ่ ายได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

-โค รงการ ม.33 เร ารักกัน กรอบวงเงิ น 18,500 ล้ านบ าท เพิ่มวงเงิ นให้ผู้ประกันตน มาตร า 33 รวม 2,000 บ าท

จ่ ายสัปดาห์ละ 1,000 บ าท ใช้จ่ายได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

สำหรั บในระยะต่อไป ภายใต้กรอบวงเงิ น 140,000 ล้ านบ าท ยังมีโค รงการดังนี้

-โค รงการคนละครึ่ง เฟส3 วงเงิ นไม่เกิ น 3,000 บ าท ใช้จ่ ายวันละไม่เกิ น 150 บ าท

เริ่มเดื อนกรกฎาคม เป็นต้นไป

-โค รงการเพิ่มกำลังซื้ อให้ผู้ถือบั ตรสวั สดิการแห่ งรั ฐ ระยะที่ 3 กลุ่มเป้าห มาย 13.65 ล้ านคน

สนับสนุนค่ าครองชี พเดื อนละ 200 บ าท ระยะเวลา 6 เดื อน เริ่มกรกฎาคม – ธันวาคม 2564

โค รงการเพิ่ มกำลังซื้ อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิ เศ ษ กลุ่มเป้าห มาย 2.5 ล้ านคน

สนับสนุนค่ าครองชี พเดื อนละ 200 บ าท ระยะเวลา 6 เดื อน เริ่มกรกฎาคม – ธันวาคม 2564

-โค รงการ ยิ่ งใช้ ยิ่ งได้ รั ฐสนับสนุน e-Voucher ให้กับประชาช นที่ใช้ซื้ อสินค้ า อาหาร เครื่องดื่ม

และบริก ารกับผู้ประกอบการที่จ ดทะเบี ยนภาษีมูลค่ าเพิ่ม ไม่เกิ น 5,000 บ าทต่อคนต่อวัน สูงสุดไม่เกิ น 7,000 บ าทต่อคน

เมื่ อประชาช นใช้จ่ ายกับร้ านค้ าดังกล่าว จะได้รับ e-Voucher จากรั ฐในช่วงเดื อนกรกฎาคม – ธันวาคม 2564