บั ตรคนจ นเตรี ยมตั วเฮ ครม.ไฟเขี ยวต่ อ อีก 6 เดื อน

แห ล่งข่ าวจากทำเนี ยบรั ฐบ าลเปิ ดเผ ยว่า ที่ประชุม ครม.วันที่ 5 พ.ค. 2564

เห็นชอบ มา ตรการช่วยเหลือประชาช นในระยะเร่งด่วน โครงการเร าช นะจำนวนกลุ่ มเป้าหม ายประมาณ 32.9 ล้ านคน

เพิ่ มอีกสัปดาห์ละ 1,000 บ าท เป็นระยะเวลา 2 สัปด าห์ กร อบวงเงิ น 6.7 หมื่นล้ านบ าท

โดยให้การใช้จ่ ายสิ้ นสุ ดในวันที่ 30 มิ.ย.2564 โครงการ ม.33 เร ารักกัน จำนวนกลุ่ มเป้าหม าย 9.27 ล้ านคน

โดยเพิ่ มวงเงิ นช่วยเหลื อผู้ประกันตน ม.33 อีกสัปดาห์ละ 1000 บ าท เป็นเวลา 2 สัปดาห์ วงเงิ นรวม 18,500 ล้ านบ าท

โดยให้ใช้จ่ ายสิ้ นสุ ดในวันที่ 30 มิ.ย.2564 มา ตรการในระยะต่อไป

เมื่ อสถ านกา รณ์CV19คลี่คล ายลง กรอบวงเ งินเบื้ องต้น 1.4 แสนล้ านบ าท

โดยใช้เงิ นจาก พ.ร.ก.เงินกู้ฯ ที่เหลืออยู่ ได้แก่

1.มา ตรการลดภ าระค่ าคร องชีพให้แก่ประชาช น ในกลุ่มที่ต้องการความช่ วยเหลือจากภาครั ฐอย่ างต่อเนื่ อง

ได้แก่ โค รงการเพิ่มกำลังซื้ อให้กับผู้มีบั ตรสวั สดิการแห่ งรั ฐ ระยะที่ 3 ประชาช น 13.65 ล้ านคน

โดยให้เงิ นค่ าครองชีพแก่ผู้มีบัตรสวั สดิการแห่ งรั ฐเพิ่มเติ มเดื อนละ 200 บ าท ระยะเวลา 6 เดื อน (ก.ค. – ธ.ค.)

และเพิ่ มกำลังซื้ อให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลื อเป็นก รณีพิเ ศษจำนวนเป้ าหม าย 2.4 ล้ านคน

เพิ่มเติ มเดื อนละ 200 บ าท เป็นระยะเวลา 6 เดื อน (ก.ค. – ธ.ค.)

2.มา ตรการเพื่ อฟื้นฟูเศ รษฐกิจและสังค มที่ได้รับผลกระท บจากการระบ า ด CV-19

โดยให้ความสำคั ญกับก ารกระตุ้นกำลังซื้ อของประชาช นกลุ่มร ายได้ปานกล าง

และร ายได้สูงได้แก่ มา ตรการคนละครึ่งระยะที่ 3 คร อบคลุมกลุ่มเป้าหม าย 31 ล้ านคน

ให้สิ ทธิ์ใช้จ่ ายที่รั ฐจะสมทบได้วันละไม่เกิ น 150 บ าท วงเงิ นคนละ 3000 บ าทต่อคน

และโครงการยิ่งใช้ยิ่งดี โดยรั ฐสนับสนุน E-Voucher ให้กับประชาช น ที่ใช้จ่ายซื้ อสินค้ า

และค่ าอาหารเครื่ องดื่มและค่ าบริการกับผู้ประกอบการที่จดท ะเ บี ยนภาษีมูลค่ าเพิ่ มไม่เกิ น 5,000 บ าทต่อคนต่อวัน

สู งสุ ดไม่เกิ น 7,000 บ าทต่อคน โดยประชาช นใช้จ่ายจะได้รับการสนับสนุน E-Voucher

จากภ าค รั ฐในช่วง ก.ค. – ก.ย.2564 ไปใช้จ่ ายในเดือน ส.ค. -ธ.ค.2564

ทั้งนี้ค าดว่าประชาช นจะเข้ าโครงการประมาณ 31 ล้ านคน

และโครงการยิ่งใช้ยิ่งดี โดยรัฐสนับสนุน E-Voucher ให้กับประชาช น ที่ใช้จ่ ายซื้ อสินค้ า

และค่ าอาหารเครื่ องดื่มและค่ าบริการกับผู้ประกอบการที่จดท ะเบี ยนภาษีมูลค่าเพิ่ มไม่เกิ น 5,000 บ าทต่อคนต่อวัน

สู งสุ ดไม่เกิ น 7,000 บ าทต่อคน โดยประชา ช นใช้จ่ายจะได้รับการสนับสนุน E-Voucher

จากภาครั ฐในช่วง ก.ค. – ก.ย.2564 ไปใช้จ่ ายในเดือ น ส.ค. -ธ.ค.2564

ทั้งนี้ค าดว่าประชาช นจะเข้ าโครงการประมาณ 31 ล้ านคน

อย่ างไรก็ตาม ครม.ไฟเขี ยวมาตรการเ ร่งด่วนช่วยเหลือประชาช นจาก CV-19

จ่ายเพิ่ ม 2,000 บ าท ทั้งกลุ่ม เร าช นะ และ ม.33 เร ารักกัน ให้ใช้สัปด าห์ละ 1,000 บ าท สิ้ นสุ ดเดือ น มิ.ย