ตร วจส อบสิ ทธิ์คนละครึ่ ง เฟส 3

วันที่ 5 พฤษภาคม ผู้สื่อข่ าวร ายงานว่า ที่ประชุมค ณะรั ฐม นต รี (ครม.)

มี มติเห็ นชอบในหลั กการมา ตรการเยี ยวย าผู้ได้รับผ ลกระทบจากคำสั่ งเพื่ อระงั บยั บยั้ ง

และป้ องกัน อาทิ มา ตรการ คนละครึ่ งเฟ ส 3 คนละ 3,000 บ าท จำนวน 31 ล้ านคน

คิ ดเป็นวงเงิ นง บประม าณ 93,000 ล้ านบ าท ระยะเวลาเดื อนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564

ผู้สื่อข่าวร ายงานเพิ่ มเ ติมว่า ก่อนหน้านี้ น ายสุพัฒนพงษ์ พั นธ์มีเช าว์ รองนาย กรั ฐม นตรี

และรั ฐม นตรีว่าการกระทร วงพลั งงาน เปิ ดเผยว่า มา ตรการกระตุ้นการลงทุ นจะออกมาเป็นแพ็ กเกจประมา ณเดือนพฤษภาคม

โดยจะเป็นมา ตรการเดิ มเป็นส่ วนใ หญ่ รวมถึงยังมี พ.ร.ก.กู้เงิ นสิ นเชื่ อฟื้ นฟูและพั กทรั พย์พั กหนี้ วงเ งิน 3.5 แสนล้ านบ าท

นอกจากนี้ ยังจะมีมา ตรการให ม่เพื่ อสนั บสนุ นให้คนมีเงิ นออมที่มีอยู่ 6-7 แส นล้ านบ าท

ให้ออกมาใช้จ่ าย อยู่ระหว่ างกระทร วงการคลั งคิดม าตรการ
มาต รการที่ออกมาไม่ต้องแ ข่ง ให้คนที่เคยรับสิ ทธิ์มาตรการของรั ฐบ าลอยู่แล้วกดรั บสิ ทธิ์ยื นยั น

คนมีเงิ นก็จะได้ใช้เงิ นให้เต็มที่ด้วย จะได้ไม่ต้องไปแ ย่งโค รงการคนละค รึ่ง นา ยสุพัฒนพ งษ์ กล่าว