คร ม.ไฟเขี ยว ม.33เร ารั กกั น รับเงิ นเพิ่ มคนละ 2,000 บ าท

วันที่ 5 พ.ค. 2564 เห็นชอบ มาตรการช่วยเหลื อประชาช นในระยะเร่ งด่วน

โครงการเร าช นะจำนวนกลุ่มเป้าหม ายประมาณ 32.9 ล้ านคน เพิ่มอีกสัปดาห์ละ 1,000 บ าท

เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ กรอบวงเงิ น 6.7 หมื่นล้ านบ าท โดยให้การใช้จ่ายสิ้ นสุ ดในวันที่ 30 มิ.ย.2564

โครงการ ม.33 เร ารักกัน จำนวนกลุ่มเป้าหม าย 9.27 ล้ านคน โดยเพิ่มวงเงินช่วยเหลื อผู้ประกันตน ม.33

อีกสัปด าห์ละ 1000 บาท เป็นเวลา 2 สัปด าห์ วงเงิ นรวม 18,500 ล้ านบ าท โดยให้ใช้จ่ายสิ้ นสุ ดในวันที่ 30 มิ.ย.2564

มาตรการในระยะต่อไป เมื่อสถ านก ารณ์ CV19 คลี่ คล ายลง กรอบวงเงิ นเบื้อ งต้น 1.4 แสนล้ านบ าท

โดยใช้เงิ นจาก พ.ร.ก.เงินกู้ฯ ที่เหลื ออยู่ ได้แก่

1.มาตรการลดภาระค่ าคร อ งชี พให้แก่ประชาช น ในกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลื อจากภ าครั ฐอย่ างต่อเนื่ อง

ได้แก่ โครงการเพิ่ มกำลังซื้ อให้กับผู้มีบั ตรสวั สดิการแห่ งรั ฐ ระยะที่ 3 ประชาช น 13.65 ล้ านคน

โดยให้เงิ นค่ าครองชี พแก่ผู้มีบั ตรสวั สดิก ารแห่ งรั ฐเพิ่ มเติ มเดื อนละ 200 บ าท ระยะเวลา 6 เดื อน(ก.ค. – ธ.ค.)

และเพิ่ มกำลังซื้ อให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเห ลือเป็นกร ณีพิ เศ ษจำนวนเป้าหม าย 2.4 ล้ านคน เพิ่มเติ มเดื อนละ 200 บ าท

เป็นระยะเวลา 6 เดื อน (ก.ค. – ธ.ค.)

2.มาตรการเพื่ อฟื้นฟูเศร ษฐกิจและสังค มที่ได้รับผลกระทบจากการระบ าด CV19

โดยให้ความสำคั ญกับการกระตุ้นกำลังซื้ อของประชาช นกลุ่มร ายได้ป านกล าง

และร ายได้สู งได้แก่ มาตรการ คนละครึ่ งระยะที่ 3 คร อบคลุ มกลุ่ มเป้าหม าย 31 ล้ านคน

ให้สิ ทธิ์ใช้จ่ ายที่ รั ฐจะสมทบได้วันละไม่เกิ น 150 บ าท วงเ งินคนละ 3000 บ าทต่อคน

และโค รงการยิ่ งใช้ยิ่งดี โดยรั ฐสนั บสนุน E-Voucher ให้กับประชาช น ที่ใช้จ่ ายซื้ อสิ นค้ า

และค่ าอาห ารเครื่ องดื่มและค่ าบ ริก ารกับผู้ประกอบการที่จดท ะเบี ยนภา ษีมู ลค่ าเพิ่มไม่เ กิน 5,000 บ าทต่อคนต่อวัน

สู งสุ ดไม่เ กิน 7,000 บ าทต่อคน โดยประชาช นใช้จ่ ายจะได้รับการสนั บส นุน E-Voucher

จากภาครั ฐในช่ วง ก.ค. – ก.ย.2564 ไปใช้จ่ ายในเดื อน ส.ค. -ธ.ค.2564

ทั้ งนี้ค าดว่าประชาช นจะเข้า โค รงการป ระม าณ 31 ล้ านคน