ธกส. ให้ยื ม ว งเงิ นไม่เกิ น200,000บ าท

ธน าคารเพื่ อการเกษ ตรและสหก รณ์การเกษ ตรหรือเรี ยกชื่อย่ อว่ า ธกส.

ได้เปิ ดโค รงการสิ นเชื่ อเพื่ อค่ าใช้จ่ายให้ใช้เป็นทุนหมุนเวี ยนในการประกอบธุรกิจต่างๆ

เปิ ดวงเงิ นให้ยื ม2แส นบ าทสามารถผ่อนระยะย าวได้สู งสุ ด 20 ปีโดยเปิ ดมาเพื่ อธุรกิจร าย

ย่อยของจริงเป็นโค รงการที่เหมาะสมผู้ประกอบการประกอบอาชี พค้ าข ายบริ การร้ านค้ า

ร้ านส้ มตำร้ านตัดผมเป็นต้นคุณสมบัติของผู้ที่จะทำเรื่องถึงธน าคารต้องเป็นบุคคลธร รมดาสัญช าติไ ทย

และอ ายุต้องไม่ ต่ำกว่า 20 ปีนะครับและต้องมีธุรกิจส่วนตัวเป็นของตัวเอง

ที่อยู่ที่อ าศัยติ ดต่ อได้ชั ดเจ นได้สะด วกส ถ านที่ประกอบอาชีพสามารถเข้ าถึงง่ายๆ

ไม่ไกลจากทางหลักนะครั บเอกสารที่ใช้ในการเตรี ยมประกอบสำเน าท ะเบี ยนบ้านสำ เน าบัตรประชาช น

ถ้าแต่งงานแล้วให้เอาสำเนาท ะเบี ยนสม รสมาด้วยและที่

สำคั ญสำเน าบั ญชีเงินฝากย้อ นหลัง 6 เดือน เอกส ารที่ใช้ในทรั พย์สิ นที่ต้ องการนำเสนอเป็นหลั กประกัน

ถ้ามีการพิจ ารณาจะพิจ ารณาตามความจำเป็นในการชำร ะคื นเบี้ ยเป็นไปต ามประกาศของธน าค าร

โดยจะผิ ดหลั กประเมิ นปัจจัยความเ สี่ ยงของตัว

ท่านเองการชำ ร ะคื นถ้าใช้ลงทุนเพื่ อการประกอบการการทำธุ รกิจได้สู งสุ ด 20 ปี

แต่ถ้าเพื่ อยื มเพื่ อใช้จ่ ายทั่ วไปได้ไม่เ กิน 18 เดื อนหลั กประกันใช้บุคค ลร่วมรับผิ ดชอบ 1 คน

ถ้ามีเงิ นฝากใช้เงิ นฝากค้ำประกันได้ร้ อ ยละ 90 เปอร์เซ็นต์ของเงิ นฝากถ้ามี

อสั งห าริ มทรั พย์ใช้ได้ร้ อยละ 80 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนการตีร าค าตามท้องตล าดถ้าประชาช น

ท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ธนา คารการเก ษตรและสหก รณ์หรื อโท รที่เบ อร์ 02 555 0555