ตร วจสอบย อ ดเงิ นประกันสังค ม สามารถดูได้ง่ ายนิ ดเดี ยว

หลายคนไม่รู้ว่าในประกันสังคมของเร านั้นสามารถที่จะดูได้ว่าสะสมเป็นจำนวนเท่าไหร่แล้ว

รู้หรือไม่ว่าเ งินประกันสังค มที่เร าจ่ ายทุกเดือนนั้น ไม่ได้จ่ ายไปเปล่ าๆนะ

แต่มันคือการจ่ ายเงิ นเพื่ อสิ ทธิต่างๆในการเข้ าถึงสวั สดิการของรั ฐ

เช่น ค่ารั กษ าพย าบ าล เงิ นได้สำหรั บตอนว่างงาน เงิ นตอนชร า

ซึ่ งหล ายคนก็ไม่รู้ว่า การจ่ ายเงิ นสบทบกองทุ นของเร า สะสมเป็นจำนวนเท่ าไหร่แล้ว

วันนี้จึงอย ากจะม าแน ะนำวิธีเช็ คย อดเงิ นประกันสังค มที่เร าสะสมมา ผ่ านรูปแบบออนไล น์

ซึ่ งทำได้ง่ ายๆครั บไปดูกันเลย

1 เข้ าไปยังเว็ บ www.sso.go.th หรือเข้ า google แล้วพิ มพ์คำว่า ประกันสังค ม เลื อกเว็ บไ ซต์แร กที่ขึ้นโ ชว์

จากนั้นทำการ “เข้ าสู่ร ะบบ”

2 กร อกเล ขบั ตรประชาช น / รหั สผ่าน ที่เคยตั้งไว้ **สำหรั บคนที่ยังไม่ได้เป็นสม าชิกให้ก ดลงท ะเบี ยนสมั ครให้เรี ยบร้ อ ยก่อน

โดยจะมีให้ยื นยั นตัว ต นผ่ านเบ อร์โ ทรศั พท์ด้วย

กร องข้ อมู ลสำห รับการสมั ครสามาชิ กให ม่ เตรี ยมมื อถื อไว้ร อ sms ยื นยั นตัวต นในการสมั คร

3 พอเข้ าสู่ระบบเรี ยบร้ อ ยแล้วก็ไปที่เม นู “ผู้ประกัน ตน” ซึ่ งจะเป็นหน้ าเว็บที่แส ดงข้ อมู ลต่าง ๆ ของเร า

4 เวล าจะเช็ คยอ ดเ งิ นสะสมของประกันสังค มให้ดูในเ มนู “ข้ อมู ลการส่ งเงิ นสมท บ”

ซึ่ งพอเข้ าไปดูแล้ วจะเห็นประวั ติการส่งเ งิ นของเร าเองในแต่ละเดื อนที่จ่ าย ๆ ไปนั่ นเอง

ระบบแส ดงย อดเงิ นสะส มแล ะเงิ นสมท บในแ ต่ละเดื อน