สภ าพอากาศวันนี้ เตื อน 57 จั งหวั ดเจอฝนหนั ก กทม.โดนด้วย ฝนฟ้าคะนองร้ อ ยละ 30

เมื่อวันที่ 2 พ.ค.64 ผู้สื่อข่ าวร ายงานว่า ก ร มอุตุนิยมวิทย า พย ากร ณ์ลักษณะอากาศ 24 ชั่ วโมงข้ างหน้ า

ระบุว่า บริเว ณความกดอากาศสูงกำลังอ่อ นปกคลุมภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเว ณประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเว ณดังก ล่าวยังคงมีฝนฟ้าคะนอง

และมีลมกระโ ช กแ รงบ างแห่ งในบริเว ณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ

ขอให้ประชาช นในบริเว ณดังกล่าวระวั งอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโช กแ รง และมีฝนตกหนั กที่จะเกิดขึ้น

สำหรับเกษ ตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวั งความเสี ยห ายที่จะเกิ ดต่อผลผลิ ตทางการเกษ ตรในระยะนี้ไว้ด้วย

สำหรั บลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเว ณอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามั น

ทำให้บริเว ณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้ กับมีฝนต กหนั กบ างแ ห่ง ฝุ่นละอองขน าดเล็ ก

ในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น ทำให้การสะสมของฝุ่นละออง/หม อกควั นน้ อย

พย ากร ณ์อากาศสำหรั บประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06.00 น. วันนี้ ถึง 06.00 น.

วันพรุ่งนี้ ภาคเหนื อ มีฝนฟ้าคะนองร้ อ ยละ 40 ของพื้ นที่ กับมีลมกระโ ช กแ ร ง

ส่วนมากบริเว ณจั งหวั ดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงร าย พะเย า ลำพูน ลำปาง แ พ ร่ น่าน อุตรดิตถ์

ต าก สุโขทัย พิ ษณุโลก และเพ ชรบู รณ์ อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ ว 10-25 กม./ช ม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้ อ ยละ 60 ของพื้ นที่ กับมีลมกระโ ช กแ รง

ส่วนมากบริเว ณจั งหวัด อุดรธานี สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์ มุกดาห าร ขอนแก่น ชัยภูมิ

มหาสารค าม ร้ อ ยเอ็ด บุรีรั มย์ ยโสธร อำน าจเจริ ญ นครร าชสีมา สุริ นทร์ ศรีสะเก ษ และอุบลร าชธานี

อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ ว 10-20 กม./ช ม.

ภาคกล าง มีฝนฟ้าคะนองร้ อ ยละ 30 ของพื้ นที่ ส่วนมากบริเว ณจั งหวั ด ลพบุรี สร ะบุรี อุทัยธานี กาญจนบุรี และร าชบุรี

อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ช ม.

ภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองร้ อ ยละ 40 ของพื้ นที่ ส่วนมากบริเ ว ณจั งหวั ดนครน าย ก ปร าจีนบุรี สระแก้ว

ฉะเชิ งเทร า ช ลบุรี ระย อง จันทบุรี และตร าด อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ ว 10-30 กม./ช ม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เม ตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนองร้ อ ยละ 40 ของพื้ นที่

ส่วนมากบริเว ณจั งหวั ดสุร าษฎร์ธานี นครศรีธรรมร าช พัทลุง สงขล า ยะล า ปัตตานี และนร าธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ช ม.

ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนองร้ อ ยละ 40 ของพื้ นที่ และมีฝนต กหนั กบ างแ ห่ง

บริ เว ณจั งหวั ดพังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ ว 15-30 กม./ช ม.

ทะเลมีคลื่นสู งประมาณ 1 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะน อ งคลื่นสูง 1-2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนองร้ อ ยละ 30 ของพื้ นที่

อุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส