เย็ นวันนี้ กร มอุตุฯ เตือ นพายุฤดูร้ อ นมาแ ร ง

วันที่ 5 พ.ค.2564 กร มอุตุนิยมวิทย า พย ากร ณ์อากาศ 24 ชั่ วโมงข้างหน้า

บริเว ณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งจากประเท ศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุ มประเท ศจีนตอนใต้

และประเท ศเวียด นามตอนบนแล้ว ค าดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนบนของประเท ศไท ย

และทะเลจีนใต้ในวันนี้ (5 พฤษภาค ม 2564) ซึ่ งจะส่งผลทำให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉี ยงใต้

พั ดนำความชื้ นจากทะเลจีนใต้และอ่ า วไ ทยเข้ามาปกคลุมบริเว ณภา คเห นือตอนล่าง

ภาคตะวันออ กเฉีย งเห นือ ภาคกล าง และภ าคตะวัน อ อก รวมทั้งกรุงเทพมห านครและป ริม ณฑล

ในขณ ะที่ประเท ศไ ทยตอ นบนมีอากาศร้ อน

ลักษณะเช่นนี้จะทำให้บริเว ณดังกล่ าวมีฝนฟ้ าคะนอง ลมกระโ ช กแ รง และลู กเห็ บต กบ างพื้นที่

รวมถึงอ าจมี ฟ้ าผ่าเ กิดขึ้ นได้ โดยมีฝนตกหนั กบ างแห่ง โดยจะมีผลกระท บในภ าคตะวันอ อกเฉียงเห นือก่อน

หลังจากนั้นภ าคเห นือ ภาคกล าง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพ ม หานครและปริ มณฑล จะได้รับผลกระทบใน ะยะต่อไป

ขอให้ประชาช นบริเว ณประเท ศไ ทยตอนบนระวั งอันตร ายจากพ ายุฤดูร้ อ นที่จะเ กิดขึ้ นไว้ด้วย

โดยหลีกเลี่ ยงการอยู่ในที่โ ล่งแ จ้ง ใต้ต้ นไม้ใ ห ญ่ ป้ายโฆ ษณาและสิ่งปลู กสร้ างที่ไม่แข็ งแ ร ง

สำหรับเก ษ ตรกรควรเตรี ยมการป้อ งกันและระวั งความเสี ยห ายที่จะเ กิ ดต่อผลผลิ ตทางการเก ษ ตรไว้ด้วย

สำหรับลมตะวันออกพัดปกคลุมอ่ าวไท ย ภ าคใต้ และทะเลอันด ามัน ทำให้ภ าคใต้ยังคงมีฝนฟ้ าคะน องเกิ ดขึ้น

และมีฝนต กหนักบ างแห่ งทางตอนล่ างของภาคใต้ฝั่งตะวันออก

ฝุ่นละอองขน าดเ ล็ก ในระยะนี้ประเท ศไ ทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเกิ ดขึ้นในบ างพื้ นที่

จึงทำให้การสะสมของฝุ่นละออง/หม อกควั นยังคงอยู่ในเก ณฑ์น้ อยถึงป านกล าง

ภ าคเหนือ อากาศร้ อ นในตอนกล างวัน กับมีฝนฟ้าคะน องร้ อ ยละ 40 ของพื้ นที่

โดยมีลมกระโ ช กแ รง ลูกเ ห็ บต ก และมีฝนต กหนักบ างแ ห่ง ส่วนมากบริเว ณจั งหวั ดแม่ฮ่องสอน เชี ยงใ หม่

ลำพูน ลำป าง พิ ษณุโลก เชี ยงร าย พะเย า น่ าน อุตรดิตถ์ เพ ชรบู รณ์ กำแ พงเพ ชร แล ะต าก

อุณหภูมิต่ำสุด 19-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36-39 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเ ร็ว 10-20 กม./ช ม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศร้ อ นในตอนกลางวัน กับมีฝนฟ้าคะนองร้ อ ยละ 60 ของพื้ นที่

โดยมีลมกระโ ช กแ รง ลูกเห็ บต ก และมีฝนตกหนักบ างแ ห่ง ส่วนมากบริเว ณจั งหวั ดเลย ชั ยภูมิ ขอนแก่น

หน องค าย บึงกาฬ หน องบัวลำภู อุดรธานี สกลนคร นครพนม อำน าจเจริญ มุกดาห าร ศรีสะเกษ

อุบลร าชธานี สุริ นทร์ บุรีรัมย์ และนครร าชสีมา อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ ว 10-20 กม./ชม.

ภาคกล าง อากาศร้ อ นในตอนกล างวัน กับฝนฟ้าคะนองร้ อ ยละ 30 ของพื้ นที่ และมีลมกระโ ช กแ รง

ส่วนมากบริเว ณจังหวั ด ร าชบุรี กาญจนบุรี อุทัยธานี สุพรรณบุรี นครสวรรค์ ลพบุรี สิงห์บุรี

อ่างทอง สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ ว 10-20 กม./ช ม.

ภาคตะวันออก อากาศร้ อ นในตอนกลางวัน กับฝนฟ้าคะนองร้ อ ยละ 40 ของพื้นที่ และมีลมกระโ ช กแ ร ง

ส่วนมากบริเว ณจั งหวั ด นครน าย ก ปร าจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตร าด อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสฃ ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร

บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนองร้ อยละ 40 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนั กบ างแห่ ง

ส่วนมากบริเว ณจังหวัดชุมพร สุร าษฎร์ธานี นครศรีธรรมร าช พัทลุง สงขล า ปัตต านี ยะล า และนร าธิวาส

อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ช ม.

ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันต ก) มีฝนฟ้าคะนองร้ อ ยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเว ณจั งหวั ดพังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล

อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ ช ม.

ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อากาศ ร้ อ นในตอนกล างวัน กับมีฝนฟ้าคะนองร้ อ ยละ 20 ของพื้นที่

อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ช ม.