ต้นไม้ประจำวันเกิ ด เรียกทรั พย์ เงิ นทองไหลมาเทมา

วั นอ าทิตย์

โป๊ ยเซี ยน ให้โช คล าภ

กุห ลาบ เส ริมความสง่างามความภาคภูมิ

ร าชพ ฤกษ์ เสริมเกี ยรติ

จำป า นำโช ค

คนเกิ ดในวั นนี้จะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่น มีความตั้งใจทำอะไรจริงจัง ไม่ล้มเลิกง่าย ในช่วงเ ด็ กมัก

มีชีวิตลำบ าก แต่เมื่อโตขึ้นจะมีฐา นะมั่ นคง เป็นคนจิตใจกว้างขวางทำให้เป็นที่รักของคนมากมาย

ให้ร ะวั งเรื่องการใช้จ่าย และเพื่อนที่ไม่จริงใจ เป็นคนเจ้าชู้แต่เมื่อรักใครก็รักจริง ชอบท่องเที่ ยว

รักความบันเทิง สิ่งสำคัญต้องร ะวั งคือเป็นคนใจร้ อน อาจทำให้มีคนไม่พอใจหรือมักสร้ างศัตรูโดยไม่รู้ตัว

วั นจั นทร์

มะลิ เสริมให้คนรอบตัวรักใคร่

ว าสนา ให้บุญและสมปร ารถนา

โป๊ยเซี ยน ให้โชคล าภ

จำปี ให้ชีวิตรุ่งเรื องการงานก้าวหน้า

กวนอิม ให้โชคด้านการเ งิน

มะม่วง ให้มีเงิ นทองเหลือใช้

พลูด่ าง ให้ชี วิ ตเจริ ญงอกงาม

แก้ว เสริมให้มีจิตใจสูงค่ า แจ่มใส บริสุ ทธิ์ดั่งแก้ว

มะยม ป้องกันสิ่งชั่ วร้ าย และเสริมให้ผู้คนชอบและรัก

สำหรับคนเกิ ดวันจั นทร์ มักจะเป็นคนที่ได้รับความรักความเอ็นดูจากผู้คนอยู่แล้ว เพราะเป็นคนมีนิ

สั ยพูดจาไพเราะ มีเส น่ห์ และมีกิริย า ที่น่ารัก แต่มีข้อเสียคือเวลาอา รมณ์ไม่ดีจะป า ก ร้ า ย

ช ะ ตา คนเกิ ดวันนี้ส่วนมากมักต้องเติบโตด้วยตัวเอง ไม่ได้ใกล้ขิดพ่อแม่ เป็นคนเจ้ าน้ำตา และช่ างเอ า

อกเอ าใจคน ติดความหรูหร า มีสติปัญญาดี ไม่ตกอับเพราะจะมีผู้คอยยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเสมอ

วั นอังค าร

เข็ม ให้มีสมองปลอ ดโปร่ง มีความคิดฉล าดหลักแหลม

ชบ า เสริให้ชีวิตเจริญก้าวหน้า พ้นจากปัญหาและอุปส รรค

โป๊ยเซียน ให้ชีวิตเจอแต่ความโชคดี

กุหล าบ เสริมให้มีความรุ่งเรื องในชี วิ ต

พญาย อ เสริมให้ชี วิ ตราบรื่นและมีความสุข

โกสน เสริมคุณงามความดี สร้ างบุญให้ชีวิต

คนเกิ ดวันอังคารมักเติบโตขึ้นจากการเลี้ยงดูของผู้อื่น ไม่ได้ใกล้ขิดและไม่ค่อยเชื่อฟังพ่อแม่

ช่วงวัยรุ่นชีวิตจะขึ้นลง เพราะการใช้เ งิ นไม่ร ะวั ง การทำงานหรือความก้าวหน้าจะเกิ ดขึ้นได้จาก

การ ย้ า ยไปอยู่ที่ไกลบ้านเกิ ด นิ สั ยคนวันอังคารเป็นคนกล้าหาญ พูดจาขว า นผ่ า ซ า กไม่ค่อย

เกรงใจคน เป็นคนจริงใจ ไม่ค่อยมีเพื่อนแท้เพร าะนิ สั ยภายนอก มักทำงานที่ไม่

ต้องใช้ความประณีต มักมีปัญหาเพราะความใจร้ อนของตัวเอง ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จในหลายเรื่อง

วันพุธ กล างวัน

โป๊ยเซี ยน นำโชคลาภมาให้

ร าชพฤกษ์ เสริมด้านชื่อเสียง เกีย รติยศ ศักดิ์ศรี

วาสนา ช่วยให้สปร ารถนา

กล้วย ช่วยให้บ้ านร่มเย็น ผู้ปลูกสุขกายสบ ายใจ

กุหล าบ ช่วยให้มีความสุขสมบูรณ์ในทุกด้าน

โกสน ช่วยสร้ างบุญเพิ่มคุณงามความดี

พลูด่าง ช่วยให้มีความเจริญงอกงามในชี วิ ต

คนเกิ ดวันนี้ส่วนมากมักมีปัญหาสุขภาพ พี่น้องพึ่งพาไม่ได้ แต่ตนเองต้องคอยช่วยเหลือญาติพี่

น้องตลอดเวลา ชี วิ ตมักไม่ค่อยได้อยู่ปรนนิบัติบิดามารดา ส่วนมากจะคบเพื่อนที่มีอายุมากกว่า

หรืออาจมีฐานะสูงกว่า คนเกิ ดวันนี้หากบ ว ชจะได้อานิสงดี โดดเด่นในเรื่องของศาสนา เป็นคนมี

เสน่ห์มีน้ำใจ ไม่เ ค รีย ด รักเพื่อน พูดจาตรงไปตรงมา ชอบเรื่องบันเทิง แม้จะดูเป็นคนเรื่อยสบ าย

แต่เป็นคนขยันมาก มีนิ สั ยขี้น้อยใจ ชอบให้คนเอาอกเอาใจ ใจอ่อน เชื่อคนง่าย และมักทำอะไร

แบบขอไปที ควรเพิ่มความรอบคอบในการใช้ชี วิ ตให้มากขึ้น

วันพุธ กลา งคืน

โกสน ช่วยสร้ างบุญเพิ่มคุณงามความดี

โป๊ยเซี ยน นำโชคลาภมาให้

วาสนา ช่วยให้สมปร ารถนา

กล้วย ช่วยให้บ้านร่มเย็นเป็นสุข

ร าชพฤกษ์ เสริมด้านชื่อเสียง เกียรติยศ และศักดิ์ศรี

พลูด่าง เสริมให้มีความเจริญงอกงามในชีวิต

คนเกิ ดวันพุธกลางวันเป็นคนดื้อรั้นเป็นพื้นฐาน ไม่ค่อยฟังคำใครและมักไม่ยอมปรับปรุงตัวเพราะ

คำพูดของผู้อื่น มักหลงเชื่อคนที่ไม่จริงใจ แต่กลับไม่เชื่อคนที่จริงใจด้วย มักมีเ งิ นทองไม่พอใช้

จ่าย ฐานะขึ้น ๆ ลง ๆ เป็นคนมีสติปัญญา มีความรู้ความสามารถมาก แต่มักไม่ค่อยประสบความสำเร็จ

วั นพฤหัสบดี

จำปี เสริมหน้าที่การงานให้เจริญก้าวหน้า

มะลิ เสริมให้คนในบ้ านมีจิตใจผ่องใสเป็นที่รักของคนทั่วไป

กุหลาบ เสริมความสง่าน่านับถือ

พุด เสริมความแข็งแร ง สมบูรณ์ และความเจริญมั่นคง

คนเกิ ดวันนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย จะมีรูปร่ า งสวยงาม มีเสน่ห์มาก มีสติปัญญาดี ชอบงาน

ที่มีร ายละเอียด เป็นคนพิถีพิถัน พูดจาฉะฉาน เชื่อมั่นในความคิดเห็นของตัวเอง โกรธง่ายหายเร็ว

มีความตั้งใจจริงเมื่อคิดจะทำอะไรมักตั้งใจทำจนสำเร็จได้ มีความทะเยอทะย าน ต้องการให้ชี วิ ต

วันศุกร์

กุหล าบ เสริมความสง่าภาคภูมิ

เข็ม เสริมให้ชีวิตก้าวหน้าเดินไปในทางที่ดี

โกสน เสริ มให้คนในครอบครัวมีความร่มเย็นเป็นสุข

โป๊ยเซี ยน ให้โชคลาภและมีข่าวดีเกี่ย วกับเงิ นทอง

อัญชัน เสริมให้มีความประสบความสำเร็จในชี วิ ต

เป็นคนบุคลิกดี มีเส น่ห์ ช่างพูด มีวิธีในการเอาอกเอาใจผู้อื่น มักจะอาภัพในช่วงวัยเ ด็ ก เป็นคนรัก

สวยรักงาม มีนิ สั ยขี้น้อยใจ อ่อนน้อม แต่ปากร้ า ยเมื่อโมโหหรือมีคนมาทำให้ไม่พอใจ มีความทะ

เยอทะย าน มีความรู้ความสามารถ ชอบใช้ชี วิ ตเรียบง่าย มั่นคงและปลอดภั ย ไม่ชอบความไม่

แน่นอนไม่ชอบเรื่องการ เ สี่ ย ง โชค ส่วนมากมักโดนเอาเปรียบโดยคนรอบข้าง แต่ก็เต็มใจช่วย

วันเสาร์

วาสนา ทำให้มีแ รงบันดาลใจ สมหวัง และสมปร ารถนา

กวนอิม ช่วยให้ผู้ปลูกมีฐานะดี ร่ำรวย มีเงินทอง

จำปี ช่วยให้การงานก้าวหน้า ประสบความสำเร็จในชี วิ ต

มะม่วง ช่วยให้ผู้ปลูกร่ำร วยยิ่งขึ้น

คนเกิ ดวันนี้เจ้าช ะต าเป็นคนใจนักเลง กล้าหาญ กล้าได้กล้าเสีย พูดจาห้าวหาญไม่นุ่มนวล ไม่

ค่อยมีหางเสียง แต่เป็นคนพูดน้อย มีความรอบคอบดี ใจคอมั่นคงหนักแน่น เป็นคนรักการเรียนรู้