เร าช นะต่ออ ายุอีก2 เดื อน

เฮลั่ นข่ าวดีเร าช นะต่ออายุอีก2เดื อน

ผู้อำนวยการสำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง น.ส.กุลย า ตันติเตมิท เ ปิดเผยถึงความคืบหน้าของ โครงการเร าช นะ

ณ วันที่ 27 เมษายน 2564 มีผู้ได้รับสิ ทธิในโครงการแล้ว รวมทั้งสิ้ นจำนวน 32.8 ล้ านคน

คิดเป็นมูลค่ าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศร ษฐกิจไทยแล้วกว่า 202,402 ล้ านบ าท

แบ่งเป็น กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ จำนวน 13.7 ล้ านคน

ได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 73,503 ล้ านบ าท

กลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอพพลิเคชั่ น “เป๋าตัง” ใน โครงการเร าเที่ยวด้วยกัน

และ คนละค รึ่ง และกลุ่มประชา ชนทั่วไปที่ลงทะเบี ยนทางเว็บไซต์ www.เร าช นะ.com

ที่ผ่ านการคัดกรองและยืนยันการใช้สิ ทธิแล้ว จำนวน 16.8 ล้ านคน

และมีการใช้จ่ายสะสมตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 114,237 ล้ านบ าท

และกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่ านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จำนวน 2.3 ล้ านคน

มียอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่วันที่ 5 มีนาค ม 2564 เป็นต้นมา จำนวน 14,662 ล้ านบ าท

ซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่ านผู้ประกอบการร้านธงฟ้า ราค าประหยัดพัฒนาเศร ษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอพพลิเคชั่ น “ถุงเงิ น”

ร้ านค้ าคนละค รึ่งที่ตกลงยินยอมเข้ าร่วมโครงการ รวมถึงผู้ประกอบการร้ านค้ าและผู้ใหบริการที่ลงทะเบี ยนเข้าร่วมโครงการฯ

จำนวนทั้งสิ้ นมากกว่า 1.3 ล้ านกิจการ