เตรี ย มลุ้ นเล ย เดื อนพฤษภาคมนี้มาแ น่ ค นละค รึ่ง เฟส3

คนละค รึ่ง เฟส3 เดื อน พ.ค.มาแ น่

เชื่ อว่าหล ายคนยังจับต าถึงมาตรก ารเ ยียวย าช่วยเหลื อประชาช นที่ได้รับผ ลกร ะทบจากCV

ทั้งมาตรการที่ออกมาช่ วยเหลื อประชาช น รวมถึงม าตรการที่ออกมาช่ วยเห ลือพ่ อค้ าแ ม่ค้ าและร้ านค้ า

โดยนายสุพั ฒนพ งษ์ พั นธ์มีเช าว์ รองนายกรั ฐมนตรี และรมว.พลั งงาน

กล่าวถึงมา ตรการเยี ยวย าช่ว ยเ หลือประชาช นที่ได้รับผลกร ะทบจากCV1ว่า การเ ปิดประเ ทศ

โดยเฉพ าะจ.ภูเ ก็ต ยังเป็นไปตามกำหน ดเดิ มคือ วันที่ 1 ก.ค.64 ซึ่งคว ามต้องการนักท่ องเที่ ยว

ยังมีคว ามต้องการมาเที่ ยวภูเ ก็ต เพร าะยังอยู่ในเป้ าหมาย โดยการระบ าดCVรอบนี้ยังไม่ส่งผลกร ะทบ

ต่อความเ ชื่อมั่ นในประเท ศไทย ซึ่งจำน วนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้ นจะ ค่อยๆ ลดลงไป

ส่วนมาตรการกระ ตุ้นการลง ทุนจะออกมาเป็นแพ็ กเกจประม าณเดื อนพ.ค.

และจะเริ่ มมาต รการได้ในเดือ นมิ.ย อาทิ คนละครึ่ง เฟส 3 เร าเที่ ยวด้วยกัน

โดยจะเป็นม าตรการเ ดิมเป็นส่ว นใ หญ่ ซึ่งให้กดยื นยันตัวตนรับสิ ทธิ์ได้ รวมถึงยังมีพ.ร.ก.

กู้เงิ นสินเ ชื่อฟื้ นฟูและพั กท รัพย์พั กห นี้ วงเ งิน 3.5 แสนล้านบ าท

รวมทั้งยังจะมีม าตรการให ม่เพื่อสนั บสนุ นให้คนมีเงิ นอ อมที่มีอยู่ 6-7 แสนล้ านบ าท

ให้ออ กมาใช้จ่ าย อยู่ระหว่ างกระทร วงการคลั งคิดม าตรการ มาต รการที่ออกมาไม่ต้องแ ข่ง

ให้คนที่เคยรับสิ ทธิ์ม าตรการของรั ฐบ าลอยู่แล้ วกดรับสิ ทธิ์ยืนยัน

คนมีเ งินก็จะได้ใช้เ งินให้เต็ มที่ด้วย จะได้ไม่ต้องไปแ ย่งโครง การค นละค รึ่ง