ชะต า6ร าศีนี้ เท วดาชี้ทางให้ร วยทั้งปี

ร าศีกุมภ์ หลังด วงพฤหัสบดีเข้ าทับ หลังจ ากนี้จะด วงดีด วงเฮงที่สุดในรอบ 12 ปี แต่ส่วนนี้จะส่งผลดีในรอบ 6 ปีด้วย แต่ในปีนี้ด วงดีที่สุด

ร าศีเมษ ในช่ วงนี้จะมีด าวมฤตยู ทับ มีผลต่อสุขภ าพบ้ าง แต่เรื่องของโอก าสและล าภ

ผลมีความเจ ริญก้ าวหน้ า ผู้ใหญ่ให้ก ารช่ วยเหลือ ด วงเริ่มจะพลิ กฟื้น

ร าศีพฤษภ มีดาวพฤหัสโคจรในเรื อนก ารงาน ดังนั้นก ารงานจะดีขึ้น มีโอก าสดีเข้ ามา และมีอังค ารร าหูมาหนุนนำ

ร าศีสิงห์ มีด วงพฤหัสบดีโคจรเข้ าเล็ง ดังนั้นช่ วงนี้ระยะ 1 ปีนี้ ถ้าโสดจะเจอค นดีเข้ ามา มีเพ ศตรงข้ ามเข้ ามาช่ วยเหลือ เด่นมากๆ

ร าศีพิจิก มีดาวพฤหัสโคจรเป็นสี่แก่ร าศีถือว่าเด่น มีโอก าสได้บ้ านได้รถ มีโอก าสได้ลาภจ ากเลขบ้ านเลขรถ ญาติพี่น้องที่มีปั ญห าจะคลี่คล าย

ร าศีมังกร ด วงพอผ่ านไปได้ อยู่ในเก ณฑ์ดี