ด่ วน พรุ่งนี้รู้แน่ ใครได้เงิ นเยี ยวย าบ้ าง เฮกันทั้งประเทศ

นายอนุชา บูรพชั ยศรี โฆษ กประจำสำนักนายกรั ฐม นตรี เปิ ดเผยว่า ที่ประชุมได้พิจา รณาถึงความคืบหน้ าของมา ตรการต่ างๆ

ที่ดำเนินการอยู่ในปั จจุบัน ทั้งในส่วนของมา ตรการด้า นการเงิ นผ่านก ารช่ วยเหลื อลูกห นี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถา นกา รณ์cv19

และการออก พ.ร.ก. ด้านการเงิ นต่างๆ ที่ดำเนินกา รอยู่ รวมถึงมา ตรการด้า นภ าษี ทั้งการลดภ าษีและการขย ายกำหนดเวลาต่างๆ

อีกทั้งมา ตรการด้านก ารคลังผ่านโคร งการเยี ยวย า และมาต รการกระตุ้นกำลั งซื้อต่ างๆ ซึ่งมีทั้งโครงการที่ดำเนินการเสร็ จสิ้ นแล้ว

เช่น โคร งการค นละค รึ่งระยะที่ 1-2 โคร งการเพิ่ มกำลังซื้ อบัต รสวั สดิกา รแห่ งรั ฐ และโคร งการที่ยังดำเนินการอยู่ เช่น โครงการเร าช นะ

อย่า งไรก็ตาม การร ะบ า ดของcv19 ในรอบล่ าสุดนี้ ได้กร ะจายไปทั่วประเทศ และมีผ ลกระทบในวงกว้ างกว่ารอบที่ผ่ านมา

จึงมีความจำ เป็นที่จะต้องพิจ าร ณาม าตรการที่เ หมาะสมเพิ่ มเติม เพื่อดูแลและเยี ย วย าประชาช นอย่ างเร่ งด่ วน

และฟื้นฟูเศร ษฐกิ จโดยเร็ ว โดยจะพิจารณามาตรการที่สามารถดำเนินการได้ทันที อ าทิ มาตรการด้านการเ งิน มาตรการด้ านสิ นเชื่ อ

มาตรการพั กชำ ระหนี้ รวมถึงมาตรการลดค ่าใช้จ่ ายของประชาช น มาตรการกา รรั กษ าระดับการบริโ ภคภายในประเทศและมาตรการฟื้นฟูเศ รษฐกิจ

ทั้งนี้ นายกรั ฐม นต รี ได้เน้นย ้ำในที่ประชุมเรื่ องความจำเป็นที่ต้องพิจารณามาตรการที่จะออกมาใ หม่ในรอบนี้ด้วยความรว ดเ ร็วและด้วยความร อบค อบ

โดยม าตรการใดที่สามารถดำเนินการได้ทันที นาย กรั ฐมน ต รีได้ขอให้หน่ วยงานต้นสั งกัดนำเสนอเข้ าที่ประชุมคณ ะรั ฐมนต รี(ครม.)

เพื่ อพิจารณาในค รั้งห น้าที่จะมีการป ระชุมในวันพุธที่ 5 พ.ค. 64 นี้ได้เ ลย