ประกาศด่วน ร้ านค้ าและผู้ใช้สิ ทธิโคร งการเร าช นะ

เมื่ อวันที่ 3 เมษายน เพ จ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กร มประชาสัมพันธ์

ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ประกาศด่วน! แจ้งเตื อนร้ านค้ าและผู้ใช้สิ ทธิโครงการเร าช นะ “อย่ าทุจริต” โดนสั่งระงับสิ ทธิแล้ว

กระทร วงการคลัง เผยได้ระงับสิ ทธิผู้ประกอบการที่เข้ าร่ วมโครงการเร าช นะแ ล้ว 161 ร าย

เนื่ องจากทำผิ ดเงื่ อนไขโคร งการ พร้ อมจัดส่งข้อมู ลสำนักงานตำร วจแห่ งช าติ ใช้ขย ายผลก ารสื บสวนสอบส วนเพื่อดำเนินคดีต่ อไป

และได้ระงับสิ ทธิผู้ประกอบการที่เข้ าร่วมโครงการเร าช นะชั่วคร าวเพิ่มเติมจำน วน 2,744 ร าย

เนื่ องจากพบธุรก รรมที่ผิ ดปกติและเข้ าข่ ายผิ ดหลักเก ณฑ์เงื่อนไขของโครงการ

ซึ่ งผู้ถูกระงับสิ ทธิโครงการชั่ วคร าว ให้ชี้แจงข้อเท็ จจริงมายังสำนักง านเศร ษฐกิ จการคลัง (โครงการเร าช นะ)

ภ ายในวันที่ 14 พฤษภ าคม 2564 โดยดำเนินการตา มขั้ นตอนผ่า นนแอ ปฯ ถุงเงิ น หากเกินระยะเวล าที่กำห นด

อา จเสี ยสิท ธิการเข้าร่ วมโครงการภาครั ฐและถูกตรวจสอบขย ายผลเพื่อดำเนินค ดีตามกฎหม ายต่อไป

สอบถามสำนักงานเศร ษฐกิจการค ลัง โทร. 02273 9020 ต่อ 3595 (เฉพ าะวันและเว ล าร าชก าร)