ร าค าทองคำล่ าสุด

วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 สมาคมค้ าทองคำ ร ายงาน ร าค าทองไทย ครั้งที่ 1 เมื่อเวล า 09:28 น.

โดยร าค าทองล่ าสุดร าค านั้น ได้ปรับขึ้นมาเพิ่มอีก 100 บาท ส่งผลทำให้ร าค าวันนี้ทองคำแท่ ง รับซื้อบ าทละ 26,250

ข ายออกบ าทละ 26,350 บ าท ส่วนท องรูปพรรณ รับซื้อบ าทละ 25,772 ขายออกบ าทละ 26,850 บ าท

ทั้งนี้ ค ำแนะนำ สำห รับ ผู้ที่จะซื้อทองคำ เร าต้องสังเก ตุอะไรบ้ างนั้น เรามีค ำแนะนำจ าก สคบ.

ซึ่งร ายละเอียดเหล่ านี้ผู้บ ริโภ คทุกท่ าน พึงต้องรู้และสังเกตุเมื่อเวล าไปซื้อทองตามร้ านทองต่ างๆ

ซึ่งนอกจากร้ านขายทองต้องติดสล ากสินค้ าถูกต้องและชัดเจนแล้ว ยังมี 5 ข้อสำคัญที่ต้องรู้ไว้

1 ร้ านทองต้องแสดงร าค าขายทองแ ท่งและทอ งรูปพรรณของแต่ละวันชัดเจน มีการแสดงร าค ารับซื้อคืน

และมีการแสดงค่ ากำเห น็จ ซึ่งค่ ากำเหน็จอ าจจะไม่ได้ติ ดที่หน้าร้าน แต่ติ ดอยู่ในถาด

2 มีป้ายบอกประเภทสินค้ าชัดเจนว่าเป็นสร้ อย แหว น กำไล

3 มีการระบุชั ดเจนว่า มีเป อร์เซ็ นต์ทองเท่ าไร เช่น 96.5 เปอร์เซ็ นต์ หรือ 99.99 เปอร์เ ซ็นต์ เป็ นต้น

4 ที่เ นื้อท องคำทุกชิ้ นจะต้องมีโ ลโก้ของโรงง านผู้ผลิต

5 ต้องระบุน้ำหนักของทอ งแต่ละชิ้นให้ชัด เจน