เตรี ยมประก าศเค อร์ฟิว 24:00-04:00 น.

เมื่อเวล า 15.00 น.วันที่ 3 พ.ค.64 ผู้สื่อข่ าวร ายงานว่า นายเกี ยรติศั กดิ์ จันทรา ผู้ว่าร าชการจังห วัดส ระแ ก้ว

เป็นประธานการประชุมค ณะกรรมการคว บคุมโร ค ติ ด ต่ อ จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 33/2564 ที่ห้องประชุมบูรพา ชั้น 4

ศาล ากล างจังหวั ดสระแก้ ว เพื่อติดตามสถา นก ารณ์CV19 และการพิจ ารณาแก้ไขเพิ่ มเติมคำสั่งจังห วัด

เพื่ อกำหนดมา ตรการเฝ้าระวังป้ องกันและควบคุมการแพ ร่กระCV19 ซึ่งมีการหารือในที่ประชุมและมีมติเตรี ยมออกประกาศคำสั่งจังหวั ดเพิ่มเติม

โดยจะประกาศห้ ามออกจากบ้ านหรือเคหะสถ านในช่วงเวลา 24.00-04.00 น. หรือประ กาศเคอ ร์ฟิวฯ ยกเว้ นผู้ที่ปฏิบั ติงานตามหน้ าที่

ทำงานประกอบอาชีพ การเดินทาง ขนส่ งหรือกร ณีที่มีเหตุผลสำคั ญเท่ านั้น

เพื่อให้เกิ ดผลดีกับชุมช นและง่ายต่อการปฏิบัติของเจ้ าหน้ าที่ค วบ คุม โ ร ค ไม่ให้มีการกระจายไปมากในกว่าปัจจุบัน

ทั้งนี้ ผู้ว่าร าชการจังห วัดสระแก้ว ยังระบุด้วยว่า ขอยืนยันว่า ไม่มีการปกปิดข้อมูลตัวเลขผู้ติ ด

โดยให้มีการร ายงานข้อเท็จจริงอย่ างเดียวทุกวัน และสั่งการให้ทุกอำเภอไปเร่งทำความเข้าใจและถือปฏิบัติ

เนื่ องจากคำสั่งจังหวั ดก่อนหน้านี้ ห้ ามมีการดื่มสุ-ร า ยกเ ว้นให้เฉพ าะบุคคลในครอบครัวเท่ านั้น

A general view shows a deserted street during a curfew time (22pm to 5am) at Victory monument in Bangkok on May 25, 2014. Thailand’s military will detain former premier Yingluck Shinawatra and ousted government leaders for up to one week, the army said on May 24, tightening its grip over the country following a coup that has provoked an international outcry. AFP PHOTO/ Nicolas ASFOURI (Photo by NICOLAS ASFOURI / AFP)

หากเป็นบุคค ลอื่นมารวมตัวกันดื่มสุ-ราในบ้านถือว่ าเป็นความผิ ด เพราะห้ ามรวมกลุ่ มดื่มโดยเด็ดข าด

นอกจากนี้ กรณีที่มีชาวกัมพูช าพบผู้ติดCV19รวมจำนวนมากถึง 13 ราย โดยเฉพาะโรงเกลื อรีส อร์ทนั้น

ได้สั่งการให้มีการเข้าไปตร วจเชิงรุกเพิ่มเติม ซึ่งอยู่ระหว่ างพิจารณาว่า จะมีการปิดตล าดโรงเกลื อหรือไม่