กรมอุตุฯ เตือนฝนฟ้าคะนอง

วั นที่ 4 พ.ค.64 กร มอุตุนิยมวิทย า พย ากร ณ์อากาศ 24 ชั่ วโมงข้างหน้า

ลมใต้และลมตะวั นออกเฉี ยงใต้พัด ปกคลุ มประเทศไท ยตอนบนมีกำ ลังอ่ อนลง

ทำให้บริเว ณดังกล่ าวมีฝนฟ้ าคะน องลดลง แต่ยังคงมีลมกระโชกแร งเป็นพื้นที่

ขอให้ประชาช นบริเว ณดังกล่ าวระวั งอันต รา ยจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโช กแ รง

เกษ ตรกรควรเต รียมการป้องกันและระ วังความเสี ยห าย ที่จะเกิ ดต่อผลผ ลิตทางการเกษ ตรในระยะนี้ไว้ด้วย

สำห รับลมตะวันออกพั ดปกคลุมอ่ าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันด ามัน ทำให้บริเว ณดังกล่ าวมีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้

ฝุ่นละอองขน าดเ ล็ก ในระยะนี้ประเทศไ ทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเกิ ดขึ้น

ทำให้การสะสมของฝุ่นละออง/หมอ กควั นน้อย

พยากร ณ์อากาศสำหรั บประเทศไทยตั้งแต่เวล า 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วั นพรุ่งนี้

ภา คเหนื อ มีฝนฟ้าคะนองร้อ ยละ 20 ของพื้ นที่ กับมีลมกระโช กแ รง ส่วนมากบริเว ณจังหวัดแม่ฮ่อ งสอน เชีย งใหม่

พะเย า น่าน อุต รดิตถ์ เพชรบู รณ์ กำแพ งเพ ชร และต าก อุณหภูมิต่ำสุ ด 23-25 องศ าเซลเซี ยส อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซี ยส

ลมตะวันต กเฉีย งใต้ ความเ ร็ว 10-20 กม./ช ม.

ภ าคตะวันออกเฉียงเหนื อ มีฝนฟ้าคะนองร้ อยละ 20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโ ชกแ รงบ างแ ห่ง

ส่วนมากบริเ วณจังหวั ดเ ลย ชัยภูมิ ขอนแก่ น มหาส ารคาม สุรินทร์ บุรีรัมย์ และนครร าชสีมา อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเ ร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคกล าง มีฝนฟ้าคะน องร้อ ยละ 20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโช กแร ง ส่วนมากบริเ วณจังหวั ดร าชบุรี กาญจนบุรี อุทัยธานี

สุพรรณบุรี ลพบุรี สระบุรี และพ ระนครศรีอยุธย า อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเ ร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองร้อ ยละ 30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโช กแ รงบ างแห่ง

ส่วนมากบริเ วณจังหวั ดนครนายก ปร าจีนบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตร าด อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร

บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนองร้ อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเ วณจังหวัดสุร าษฎร์ธานี นครศรีธรรมร าช

พัทลุง สงขล า ปัตตานี ยะล า และนร าธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออก ความเ ร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนองร้อ ยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเ วณจังหวั ดพังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล

อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ ว 15-30 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเ วณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูง 1-2 เมตร

กรุงเ ทพมห านครและปริม ณฑล มีฝนฟ้าคะนองร้อ ยละ 30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโช กแร งบ างแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเ ร็ว 10-25 กม./ชม.