เผยร ายชื่อ 15 จังหวัดทั่วไทยงดออกจ ากเคหสถ าน

เช็ กข้อมูลล่ าสุด! ร ายชื่อ 15 จังหวัดทั่วไทย ขอความร่ วมมือ งดออกจ ากเคหสถ าน ตั้งแต่ 3 ทุ่ม ถึงตี 4

เมื่อวันที่ 29 เมษายน ศูนย์บริห ารสถ านก ารณ์ก ารแพ ร่ระบ าดของโ รคติดเชื้ อไ วรั สcv

กระทร วงมหาดไทย (ศบค.มท.) แ จ้งร ายชื่อจังหวัดที่ขอความร่วมมือประชาชน

งดออกจ ากเคหสถ าน รวม 15 จังหวัด (อัพเดตข้อมูลเมื่อเวลา 21.00 น.ที่ผ่ านมา)

ภ าคเหนือ

1.แพ ร่ 23.00-03.00 น.

ภ าคกลาง/ภ าคตะวันออก

1.ชัยน าท 23.00-04.00 น.

2.นครน ายก 23.00-04.00 น.

3.นครปฐม 23.00-04.00 น.

4.นนทบุรี 21.00-04.00 น.

5.ปทุมธ านี 21.00-04.00 น.

6.เพชรบุรี 23.00-04.00 น.

7.สมุทรปร าก าร 21.00-04.00 น.

8.สมุทรสาคร 23.00-04.00 น.

ภ าคตะวันออกเฉียงเหนือ

1.บึงก าฬ 23.00-04.00 น.

ภ าคใต้

1.ตรัง 22.00-03.00 น.

2.ยะลา 22.00-04.00 น.

3.ระนอง 22.00-04.00 น.

4.สงขลา 22.00-04.00 น.

5.สุร าษฎร์ธ านี 22.00-04.00 น.

ข้อมูลmatichon