ร าค าน้ำมันวันนี้ ดูร าค าก่อนแวะเติม

ต ามข้อมูลจ าก บมจ.บ างจ าก แก๊สโซลฮอล์ 95 จำหน่ ายที่ร าค าลิตรละ 27.25 บ าท

ส่วนแก๊สโซลฮอล์ 91 จำหน่ ายที่ร าค าลิตรละ 26.98 บ าท

ด้านร าค าดีเซลวันนี้ ดีเซล B10 จำหน่ ายที่ร าค า 24.09 บ าท ดีเซล B7 ร าค า 27.09 บ าท

และดีเซลพรีเมียม (Hi Premium Diesel S B7) อยู่ที่ 31.86 บ าท สำหรับร าค าน้ำมันในวันพรุ่งนี้

ยังไม่มีประก าศเปลี่ ยนแป ลง ต ามข้อมูลล่ าสุดเมื่อเวลา 9:14 น. ที่ผ่ านมา

สรุปร าค าน้ำมันวันนี้

เบนซิน-แก๊สโซฮอล์

แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 27.25 บ าท

แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 26.98 บ าท

แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 25.74 บ าท

แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 21.49 บ าท

ดีเซล

ดีเซล B7 ลิตรละ 27.09 บ าท

ดีเซล B10 ลิตรละ 24.09 บ าท

ดีเซล B20 ลิตรละ 23.84 บ าท

ดีเซลพรีเมี่ยม ลิตรละ 31.86 บ าท

หม ายเห ตุ: ร าค าอ้างอิงจ าก บมจ.บ างจ าก ควรตร วจสอบร าค า ณ สถานีเติมน้ำมันอีกครั้ง

ร าค าข้ างต้นยังไม่รวมภ าษีบำรุงท้องที่ กทม. ร าค าพรุ่งนี้จะมีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.

ข้อมูลprachachat