คลังเผย ระงับสิ ทธิ2,744ร้ านค้ าเร าช นะชั่วคร าว

คลังระงับสิ ทธิ 2,744 ร้ านค้ า ‘เร าช นะ’ ชั่วคร าว เปิ ดโอก าสให้ชี้แ จงภ ายใน 14 พ.ค.นี้

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำน วยก ารสำนักงานเศร ษฐกิ จก ารคลัง ในฐ านะโฆษกกระทร วงก ารคลัง

เปิ ดเผยความคืบหน้ าในก ารตร วจสอบผู้ประกอบก ารต ามโครงก ารเร าช นะ ว่ากระทร วงก ารคลังได้รับแ จ้งเบ าะแส

จ ากประชาช นและหน่ วยงานอื่นๆ ของรั ฐว่ามีผู้ประกอบก ารที่มีพฤติก ารณ์เข้ าข่ ายผิดหลักเก ณฑ์หรือเงื่ อนไขของ

โครงก ารเร าช นะที่ผ่ านมา กระทร วงก ารคลังได้ดำเนินก ารตร วจสอบข้อมูลธุรกร รมและระงับสิ ทธิก ารเข้า

ร่วมโครงก ารของผู้ประกอบก ารแล้วทั้งสิ้ น จำนวน 161 ร าย และได้จัดส่งข้อมูลผู้ประกอบก าร

ดังกล่ าวให้แ ก่หน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง เช่ น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานประกันสังค ม เป็นต้น

เพื่อใช้ประโยชน์ในก ารตร วจสอบข้อเท็จจริงและขย ายผลก ารสืบสวนสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไป

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 กระทร วง การคลังได้ระงับสิ ทธิชั่วคร าวก ารเข้ าร่วมโครงก ารของ

ผู้ประกอบก ารเพิ่มเติม จำนวน 2,744 ราย เนื่ องจ ากตร วจพบธุรกร รมที่มีความผิดปกติและเข้ าข่ าย

ผิดหลักเกณฑ์หรือเงื่ อนไขของโครงก ารเร าช นะ ดังนั้น กระทร วงก ารคลังจึงขอความร่วมมือจ ากผู้

ประกอบก ารที่เข้าร่วมโครงก ารเร าช นะได้ตร วจสอบก ารระงับสิ ทธิ โดยก ารเข้าใช้แบนเนอร์ “เร าช นะ”

ในแอพพลิเคชั่นถุงเงิ น หากท่ านถูกระงับก ารใช้งานขอให้ผู้ประกอบก ารดำเนินก ารต ามข้อความแนะ

นำที่ปร ากฏขึ้นในแอพพลิเคชั่นถุงเงิ น เพื่อเข้าสู่กระบวนก ารชี้แ จงข้อเท็จจริงต่อไป ทั้งนี้

ขอให้ผู้ประกอบก ารซึ่งถูกระงับสิ ทธิชี้แ จงข้อเท็จจริงมายังสำนักงานเศร ษฐกิ จก ารคลัง

(โครงก ารเร าช นะ) ภ ายในวันที่ 14 พฤษภาค ม 2564 หากพ้นระยะเวลาดังกล่ าวแล้วกระทร วงก ารคลัง

จะดำเนินก ารต ามหลักเกณฑ์ว่าด้วยวิธีก ารพิจ ารณาตร วจสอบข้อเท็จจริงและเรื่องร้องเรียนสำหรับโครงก ารเร าช นะ

ซึ่งทำให้ผู้ประกอบก ารอาจเสี ยสิ ทธิในก ารเข้ าร่วมโครงก ารเร าช นะ

และถูกตร วจสอบขย ายผลสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต ามกฎหม ายต่อไป

โฆษกกระทร วงก ารคลังได้ย้ำว่า กระทร วงก ารคลังจะเร่งติดต ามตร วจสอบประชาช นและผู้ประกอบก าร

ที่เข้ าข่ ายผิ ดหลักเกณฑ์หรือเงื่ อนไขของโครงก ารอย่ างใก ล้ชิด จึงขอความร่วมมือจ ากประชาช น

และผู้ประกอบก ารที่เข้ าร่วมโครงก ารของกระทร วงก ารคลังปฏิบัติต ามหลักเกณฑ์หรือเงื่ อนไขของ

แต่ละโครงก ารอย่ างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เสี ยสิ ทธิก ารเข้ าร่วมโครงก าร

หรือม าตรก ารอื่นของรั ฐในอน าคตและถูกดำเนินคดีต ามกฎหม าย

ข้อมูลmatichon