บัตรค นจ นเดือน พ.ค.ส่ วนลดเพี ยบเงิ นเข้ าหล ายเด้ง

“ทีมข่ าวไทยรั ฐออนไลน์” ขอไล่เรียงวันต ามปฏิทินของเดือนพฤษภาค ม

ให้ผู้ถือบัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐหรือบัตรค นจ น เงิ นเข้ าวันไหน ได้รับเงิ นค่ าอะไรบ้ าง เช็ กได้ที่นี่

วันที่ 1 พฤษภาค ม2564

1. ได้เท่าไร : วงเงิ นค่ าซื้อสิ นค้ าอุปโ ภคบริโ ภคที่จำเป็น สิ นค้ าเพื่อก ารศึกษา

จ ากร้ านธงฟ้าประชารั ฐ 200-300 บ าทต่อเดือน (ไม่สาม ารถกดเป็นเงิ นสดได้)

ใครได้ : ผู้ถือบัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐทุกค น

2. ได้เท่าไร : ค่ าเดินทาง ค่ ารถโดยส ารสาธ ารณะ แบ่งเป็น รถเมล์ รถไฟฟ้า

(รฟม.และ BTS) 500 บ าท, รถ บขส. 500 บ าท และรถไฟ 500 บ าทต่อค นต่อเดือน (ไม่สาม ารถกดเป็นเงิ นสดได้)

ใครได้ : ผู้ถือบัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐทุกค น

3. ได้เท่าไร : วงเงิ นซื้อก๊ าซหุงต้ม 45 บ าท ต่อ 3 เดือน (3 เดือนใช้ได้ 1 ครั้ง)

โดยนำบัตรไปซื้อกับร้ านที่ร่วมร ายก าร (ไม่สาม ารถกดเป็นเงิ นสดได้)

ใครได้ : ผู้ถือบัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐทุกค น

วันที่ 18 พฤษภาค ม 2564

4. ได้เท่าไร : ค่ าน้ำ 100 บ าทต่อครั วเรื อนต่อเดือน

ใครได้ : ครั วเรื อนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบี ยนใช้สิ ทธิ์เรียบร้อย (ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2563-ก.ย. 2564)

5. ได้เท่าไร : ค่ าไฟ 230 บ าทต่อครัวเรื อนต่อเดือน

ใครได้ : ครั วเรื อนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบี ยนใช้สิ ทธิ์เรี ยบร้อย (ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2563-ก.ย. 2564)

วันที่ 22 พฤษภาค ม 2564

6. ได้เท่าไร : เบี้ ยความพิก ารเพิ่มเติม 200 บ าท/เดือน

ใครได้ : ผู้พิก ารที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีบัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐ

สำหรับผู้พิก ารที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี โอนเข้ าบัญชีธน าค าร 1,000 บ าท/เดือน

(จ ากเดิม 800 บ าท/เดือน) และผู้พิก ารที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีบัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐ

โอนเข้ าบัญชีธน าค าร 800 บ าท และจะได้รับเบี้ ยความพิก ารเพิ่ม 200 บ าท/เดือน

ตั้งแต่เดือนตุลาค ม 2563 เป็นต้นไป โดยจ่ ายเข้ ากระเป๋าเงิ นอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในบัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐ

อย่ างไรก็ต าม หากมีข้อสงสัยสาม ารถสอบถ ามข้อมูลก ารจ่ ายเงิ นได้ที่ Call Center

บัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐ โทร. 02-109-2345 ทุกวันจันทร์-ศุกร์

ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น. หรือที่กรมบัญชีกลาง โทร. 02-270-6400 ในวัน-เวลาร าชก าร.

ข้อมูลthairath