จังหวัดต่อไปนี้ประก าศเค อร์ฟิวแล้ว

จ ากสถ านก ารณ์ก ารแพ ร่กระจ ายของ CV ในพื้นที่จังหวัดปัตต านี ในช่ วงที่ผ่ านมาพบผู้ติด CV อย่ างต่อเนื่ อง

โดยล่ าสุดมีผู้ติดยอดรวมสะสมอยู่ที่ 85 คน และพบว่าในอำเภอเมืองปัตต านี มีผู้ติดมากถึง 54 ค น

ถือว่ามากกว่าอำเภออื่นๆ นอกจ ากนี้ยังมีผู้ที่สัมผัสมีความเสี่ ยงสูงที่รอผลตร วจกว่า 300 ค น ทำให้พื้นที่จังหวัดปัตต านีอยู่ในสภาวะพื้นที่สีแดง

ล่ าสุด น ายร าชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าร าชก ารจังหวัดปัตต านี เรียกประชุมคณะกร รมก ารจังหวัดปัตต านี

ร ายงานถึงสถ านก ารณ์โ รคติด CV ในพื้นที่จังหวัดปัตต านี พร้อมทั้ง ที่ประชุมมีมติคณะกร รมก าร

จังหวัดปัตต านีเป็นพื้นที่ต้องกำหนดม าตรก ารเข้มข้นยิ่งขึ้น จึงได้ออกคำสั่ง จ.ปัตต านี เป็นม าตรก าร 7 ข้อดังนี้

1. บุคคลเข้ ามาปัตต านีจ ากทุกจังหวัดที่มีความเสี่ ยงสูงจะต้องร ายงานตัวกับ

จนท.ด่ านตร วจ จึงเพิ่มด่ านตร วจทุกช่องทางที่เข้าปัตต านี ( อ.ทุ่งย างแดง 2 ด่าน)

2. งดออกจ ากเคหสถ าน (เคอร์ฟิว) เวลา 22.00 – 04.00 น.ของวันถัดไป

3. ร้ านอาหาร ร้ านน้ำชา งดนั่งทานในร้ านให้ซื้อกลับบ้ านอย่ างเดียว

4. ห้ ามจัดกิ จกร รมรวมค นเกินกว่า 20 ค น เดิม 50 ยกเว้นจัดโดยร าชก าร

5. ร้านสะด วกซื้อ ซุปเปอร์ ตลาดนัดกลางคืน โต้รุ่ง ปิด 22.00-04.00 น.

6.ปิ ดสถ านบริก ารฯ ขย ายเวลาออกไปจ นกว่าสถ านก ารณ์จะดีขึ้น (เดิมปิ ดถึง 1 พ.ค. 64)

7. งดละหม าดวันศุกร์ ละหม าดตะรอเวียะห์ และละศีลอด ที่มัสยิด ต ามม าตรก ารคำสั่งจุฬาฯ

เนื่ องจ ากปัตต านีมีผู้ติ ดเกิน 50 ค น ส่วนก ารละหมาดฮารีร ายออีดิลฟิตรีนั้น อยู่ระหว่ างประเมินสถ านก ารณ์

ทั้งนี้คำสั่งจะออก และมีผลบังคับ ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 3 พ.ค.64

ขณะที่ บรรย าก าศในเขตเทศบ าลเมืองปัตต านี ได้มีเจ้ าหน้ าที่ 3 ฝ่ าย ตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง

ได้ตั้งด่ านตร วจทุกจุดในเขตเทศบ าลเมื องปัตต านีอย่ างเข้มงวด โดยเฉพ าะจับปรับผู้ที่ไม่สวมหน้ าก ากอน ามัย

อย่ างไรก็ต าม ขอให้ทุกค นทำต ามม าตรก ารป้องกัน สวมหน้ าก ากอน ามัยทุกครั้งนะคะ

ข้อมูลsiamstreet