เตื อนวันนี้49 จังหวัดเตรี ยมรับมือฝนถล่มหนักมาก

เตื อนวันที่ 1 พ.ค.2564 กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อาก าศ 24 ชั่วโมงข้ างหน้ า บริเวณความกดอาก าศสูงจ ากประเทศจีน

ที่ปกคลุมภ าคเหนือ ภ าคตะวันออกเฉียงเหนือ ภ าคกลางของประเทศไทย มีกำลังอ่อน ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้

พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่ าวยังคงมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโ ชกแ รง

โดยมีฝนตกหนักบ างแห่งในบริเวณภ าคเหนือ และภ าคตะวันออก

ขอให้ประชาช นในบริเวณดังกล่ าวระวั งอันตร ายจ ากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโ ชกแ รง และมีฝนตกหนักที่จะเกิ ดขึ้น

สำหรับเกษ ตร กรควรเตรี ยมก ารป้องกันและระวั งความเสี ยหายที่จะเกิ ดต่อผลผลิตทางก ารเกษ ตรในระยะนี้ไว้ด้วย

สำหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณภ าคใต้ ทำให้บริเวณดังกล่ าวมีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้

ฝุ่นละอองขน าดเล็ก ในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเกิ ดขึ้น ทำให้ก ารสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันน้อย

พย ากรณ์อาก าศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06.00 น.วันนี้ ถึง 06.00 น.วันพรุ่งนี้

ภ าคเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโ ชกแ รง และมีฝนตกหนักบ างแห่ง

บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงให ม่ เชียงร าย ลำพูน ลำปาง พะเย า แพ ร่ น่ าน อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก

และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ภ าคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลย หนองบัวลำภู

อุดรธานี ขอนแ ก่น ชัยภูมิ นครร าชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์ อุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภ าคกล าง มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธย า

สุพร รณบุรี ก าญจนบุรี และร าชบุรี อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ภ าคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบ างแห่ง บริเวณจังหวัดนครน ายก

ปร าจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทร า ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตร าด อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภ าคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ ส่ วนมากบริเวณจังหวัดชุมพร สุร าษฎร์ธ านี

นครศรีธร รมร าช พัทลุง สงขลา ยะลา ปัตต านี และนร าธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประม าณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภ าคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต

กระบี่ ตรัง และสตูล อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบ างแห่ง

อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ข้อมูลsiamnews