ทองคำล่ าสุด ปรับขึ้นแล้ว

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 สม าค มค้ าทองคำร ายงาน ร าค าทองไทย ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09:31 น.

โดยร าค าทองล่ าสุดร าค านั้น ได้ปรับขึ้นมา 50 บ าท หลังจ ากที่เมื่อวานนี้ ร าค าได้ลดฮ วบ

ส่งผลทำให้ร าค าวันนี้ทองคำแท่ ง รับซื้อบ าทละ 26,050 ข ายออกบ าทละ 26,150 บ าท

ส่ วนทองรูปพร รณ รับซื้อบ าทละ 25,574.92 ข ายออกบ าทละ 26,650 บ าท

ทั้งนี้ คำแนะนำ สำหรับ ผู้ที่จะซื้อทองคำ เร าต้องสังเกตุอะไรบ้ างนั้น เร ามีคำแนะนำจ าก สคบ.

ซึ่งร ายละเอี ยดเหล่ านี้ผู้บริโ ภคทุกท่ าน พึงต้องรู้และสังเก ตุเมื่อเวลาไปซื้อทองต ามร้ านทองต่ างๆ

ซึ่งนอกจ ากร้ านข ายทองต้องติดสล ากสิ นค้ าถูกต้องและชัดเจ นแล้ว ยังมี 5 ข้อสำคัญที่ต้องรู้ไว้

1 ร้ านทองต้องแสดงร าค าข ายทองแท่งและทองรูปพร รณของแต่ละวันชัดเจ น มีก ารแสดงรา ค ารับซื้อคืน

และมีก ารแสดงค่ ากำเหน็จ ซึ่งค่ากำเหน็จอาจจะไม่ได้ติดที่หน้ าร้ าน แต่ติดอยู่ในถ าด

2 มีป้ ายบอกประเภทสิ นค้ าชัดเจ นว่าเป็นสร้อย แหวน กำไล

3 มีก ารระบุชัดเจ นว่า มีเปอร์เซ็นต์ทองเท่าไร เช่น 96.5 เปอร์เซ็นต์ หรือ 99.99 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น

4 ที่เนื้อทองคำทุกชิ้ นจะต้องมีโลโก้ของโรงงานผู้ผลิต

5 ต้องระบุน้ำหนักของทองแต่ละชิ้นให้ชัดเจ น

ที่มา สมาค มผู้ค้ าทองคำ

ข้อมูลsiamtopic