สิ ทธิเร าช นะโอน7,000บ าท เข้ าบัตรประชาช นให้กลุ่ มพิเศษแล้ว

วันนี้ (30 เม.ย. 64) โอนเงิ น 7,000 บ าท เข้ าบัตรประชาช นให้ผู้ที่ต้องก ารความช่ วยเหลือเป็นพิเศษ

ที่ผ่ านเก ณฑ์ลงทะเบี ยนเร าช นะ ระหว่ างวันที่ 27 มี.ค.-9 เม.ย. 64

กระทร วงก ารคลังโอนเงิ นเร าช นะจำนวน 7,000 บ าท ให้กับผู้ที่ต้องก ารความช่ วยเหลือเป็นพิเศษ

ที่ผ่ านเก ณฑ์ลงทะเบี ยนเร าช นะระหว่ างวันที่ 27 มี.ค.-9 เม.ย. 64 แล้ววันนี้ (30 เม.ย. 64)

ตร วจสอบสิ ทธิเร าช นะ กลุ่มพิเศษลงทะเบี ยนเข้ าร่วม 27 มี.ค.-9 เม.ย. 64 รู้ผลรับ 7,000 บ าท วันนี้

โดยวงเงิ นจำนวน 7,000 บ าท จะถูกโอนเข้ าบัตรประชาช นแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)

เพื่อให้นำไปใช้จ่ ายกับร้ านค้ าธงฟ้าประชารั ฐ, ร้ านค้ าค นละครึ่ง รวมถึงร้ านค้ าและบริก ารที่เข้ าร่วมโครงก ารเร าช นะ

ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. นี้เป็นต้นไปจ นถึงสิ้ นเดือน มิ.ย. 64

ส่วนวิธีก ารตร วจสอบวงเงิ นเร าช นะ สาม ารถตร วจสอบได้ 2 ช่องทาง ได้แ ก่

ตร วจสอบยอดวงเงิ นคงเหลือในบัตรประชาช นได้จ ากแอปพลิเคชั่นถุงเงิ นของร้ านค้ า หลังจ่ ายค่ าสิ นค้ าและบริก าร

โทรสอบถามบริก ารตร วจสอบวงเงิ นสิ ทธิคงเหลือผ่ านระบบอัตโนมัติหม ายเ ลข 0 2109 2345 กด 3

ข้อมูลsanook