ทัวร์เที่ ยวไทย รบ.ช่ วยจ่ ายสูงสุด 5,000บ าทดูเงื่ อนไขก่อนจอง

ททท. เผยเงื่ อนไข ทัวร์เที่ยวไทย เริ่มจองสิ ทธิได้ 27 พ.ค. 64 รั ฐบ าลช่ วยจ่ ายสูงสูด 5,000 บ าท

เว็บไซต์ สำนักข่ าวไทย ร ายงานว่า น ายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าก ารท่องเที่ ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

กล่ าวถึงโครงก ารทัวร์เที่ยวไทยที่จะเริ่มเปิ ดจองสิ ทธิตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค.-31 ส.ค. 64 วงเงิ นกว่า 5,000 บ าท

กำหนด 1 ล้ านสิ ทธิ ด้วยก ารเที่ ยวผ่ านบริษัทนำเที่ ยวที่ขึ้นทะเบี ยนไว้อย่ างน้อย 3 วัน 2 คืน

และจะต้องระบุโ รงแ รม-ที่พัก รวมถึงร้ านอาหารให้ชัดเจ น

โดยรั ฐบ าลจะสนับสนุน 40% แต่ไม่เกินค นละ 5,000 บ าท สาม ารถจองสิ ทธิร่ วมโครงก ารได้ที่เว็บไซต์ www.ทัวร์เที่ยวไทย.ไทย

โดยโปรแก รมท่องเที่ยวและบริษัททัวร์ที่ร่วมโครงก ารจะปร ากฎหน้ าเว็บไซต์

คุณสมบัติ-เงื่ อนไขผู้ที่มีสิ ทธิเข้ าร่วมโครงก ารทัวร์เที่ยวไทยมีดังนี้

อายุ 18 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันลงทะเบี ยน

จำกัดค นละ 1 สิ ทธิเท่านั้น

เลือกแพ็คเกจท่องเที่ยวข้ ามจังหวัดในวันธร รมดา (อาทิตย์-พฤหัสบดี) และแพ็คเกจที่เลือกต้องไม่ต่ำกว่า 3 วัน 2 คืน

เมื่อซื้อแพ็คเกจท่องเที่ยวแล้วจะต้องชำระผ่ านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง

ส่วนบริษัทที่เข้าร่ วมโครงก ารฯ กับทางเว็บไซต์ www.ทัวร์เที่ยวไทย.ไทย นั้น โดยบริษัทแต่ละแห่งสาม ารถรับลู กค้ าแห่งละไม่เกิน 1,000 สิทธิ

เสนอร ายก ารนำเที่ยวได้ไม่เกิน 15 รายก ารผ่ านทางเว็บไซต์ ซึ่งโปรแก รมที่ลงไปแล้วไม่สาม ารถเปลี่ ยนแป ลงแ ก้ไขได้

หากร ายก ารนั้นไม่มียอดจองเข้ามาไม่สาม ารถข ายได้ สาม ารถแ จ้งขอเปลี่ ยนร ายก ารนำเที่ยว

ให ม่ลงในระบบทดแทนร ายก ารเดิมที่ไม่มียอดจองเข้ ามาได้

โดยร ายก ารนำเที่ยวไม่มีกำหนดร าค าขั้นต่ำต่อร ายก าร ขึ้นอยู่กับบริษัททัวร์เป็นผู้ตั้งร าค า

ส่วนก ารรับเงิ นสนุบสนุน ททท. จะโอนเงิ นตรงให้กับผู้ประกอบก าร 40% แต่ไม่เกิน 5,000 บ าท

ในระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทำก าร ขึ้นอยู่กับหลักฐ านและองค์ประกอบต่ างๆ ห ากครบถ้ วนทุกอย่ างไม่ติดขัดอ าจจะเร็วกว่า 10 วันทำก าร

ข้อมูลsanook