อาค มเตรี ยมงบ 4 แสนล้ านเยี ยวย าประชาช น

น ายอาค ม เติมพิทย าไพสิฐ รมว.คลัง เปิ ดเผยว่า รั ฐบ าลยังมีงบประม าณเยี ยวย าดูแลและบรรเทาผลกระทบcv

รอบให ม่ เกื อบ 400,000 ล้ านบ าท จ ากพระร าชกำหนด (พ.ร.ก.) กู้เงิ น และงบกล าง โดยกระทร วงก ารคลัง

จะพิจ ารณ าออกม าตรก าร ออกมาในช่ วงเวลาที่เหม าะสม ทั้งรูปแบบก ารเยี ยวย า และกระตุ้นใช้จ่ าย

โดยที่ผ่ านมาได้ออกแค มเปญ โครงก ารค นละครึ่ง ประชาช นก็ให้ความส นใจ และเรียกร้องขอให้ออกเฟส 3

ที่จะมีก ารพิจ ารณ าอีกครั้ง ขอยืนยันว่างบประม าณดูแลประชาช นมีเพียงพอ ไม่ต้องมีก ารออกพ.ร.ก.กู้เงิ นเพิ่มเติม

ส่วนม าตรก ารที่เตรี ยมไว้จะออกมาในช่ วงเวลาที่เหม าะสม และดูสถ านก ารณ์cvประกอบด้วย

“แนวทางดึงเงิ นออมมาใช้จ่ าย ต ามนโยบ ายของน ายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองน ายกรั ฐมนตรี อยู่ระหว่ างก ารพิจ ารณ า

เพร าะมีอยู่หล ายแนวทาง เช่ น ก ารจูงใจให้ค นมีเงิ นออมออกมาใช้จ่ าย ด้วยก ารให้สิ ทธิประโย ชน์ทางภ าษี

ขณะที่ เศร ษฐกิ จไทยปีนี้ จะขย ายตัวได้ 4% ต ามเป้าหม ายเดิมหรือไม่ ผมเห็นว่าสัญญ าณก ารส่งออกของไทย

เริ่มดีขึ้นขณะที่ตัวเ ลขก ารท่องเที่ยวในประเทศ เดือนเม.ย.นี้ ก่อนที่เกิ ดcvรอบให ม่แพ ร่ระบ าด ก็ยังดีอยู่

จึงต้องติดต ามก ารระบ าด ว่าจะควบคุมได้รวดเร็วหรือไม่อย่ างไร ซึ่งจะมีก ารประเมินอีกครั้งในเร็วๆนี้”

ข้อมูลthairath