ปรับขึ้นร าค าน้ำมันทุกช นิด

PTT Station และบ างจ ากปรับร าค าข ายปลีกน้ำมันทุกช นิดขึ้น 0.40 บ าทต่อลิตร

เว้น E85 ปรับขึ้น 0.20 บาทต่อลิตร มีผล 30 เม.ย.64 เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป

โดยร าค าข ายปลีกจะเป็นดังนี้

ULG = 34.66 บ าทต่อลิตร, GSH95 = 27.25 บ าทต่อลิตร,

E20 = 25.74 บ าทต่อลิตร, GSH91 = 26.98 บ าทต่อลิตร,

E85 = 21.49 บ าทต่อลิตร, HSD- B7= 27.09 บ าทต่อลิตร,

HSD-B10 = 24.09 บ าทต่อลิตร, HSD-B20 = 23.84 บ าทต่อลิตร,

ดีเซลพรีเมี ยม B7 = 31.76 บ าทต่อลิตร

โดยร าค าข ายปลีกข้ างต้นยังไม่รวมภ าษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

ข้อมูลmgronline