ดูเลย บัตรค นจ นเงิ นเข้ า6เด้ง

ได้เฮกันต่อเนื่ องเลยทีเดียว สำหรับท่ านใดที่มีบัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐ หรือว่า บัตรค นจ น

หลังจ ากเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ที่ผ่ านมาทางเพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

กรมประชาสัมพันธ์ ได้โพสต์ภ าพแ จ้งเงิ นโอนเข้ าบัตร 6 ร ายก าร ได้แ ก่

1.ซื้อสิ้ นค้ า 200 -300 บ าท

2.ค่ าเดินทาง 500 บ าท

3.ซื้อก๊ าซหุ้งต้ม 45 บ าท ( รอบ 3 เดือน )

4.ค่ าไฟฟ้า 230 บ าท

5.ค่ าน้ำประปา 100 บ าท

6.ผู้พิ ก าร 200 บ าท

โพสต์ดังกล่ าว

ที่มา สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์

ข้อมูลsiamtopic