ลดฮ วบหนักมากร าค าทองวันนี้

30 เม.ย. 63 สมาค มค้ าทองคำ ร ายงาน “ร าค าทองไทย” ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.29 น. ร าค าปรับลดลง 150 บ าท

โดยร าค าทองคำแท่งรับซื้อบ าทละ 26,050 บ าท ข ายออกบ าทละ 26,150 บ าท ร าค าทองคำรูปพร รณ

รับซื้อบ าทละ 25,574.92 บ าท ข ายออกบ าทละ 26,650 บ าท

ร าค าทองคำ Spot เมื่อวานช่ วงกล างวันปรับขึ้นตอบรับประธ านธน าค ารกล างสหรั ฐ (เฟด)

แถลงว่ายังไม่ถึงเวลาที่เฟดจะปรับลด วงเงิ นสำหรับม าตรก ารผ่ อนคล ายเชิงปริมาณ (QE)

แ ม้ว่าเศร ษฐกิ จฟื้นตัวแ ข็งแก ร่งมากขึ้นก็ต าม แต่มีแ รงเทข ายจ ากก ารแถ ลงของประธ าน าธิบดีโจ ไบเดนต่อสภ าคองเกรส

โดยไบเดนระบุถึงนโยบ ายกระตุ้นเศร ษฐกิ จที่จะใช้จ่ ายด้ านคร อบครั วและก ารศึกษาวงเงิ น 8 ล้ านล้ านดอลล าร์

ทำให้แนวโน้มเศร ษฐกิ จสหรั ฐจะเติบโต อัตร าผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐบ าลสหรั ฐอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้นเป็น 1.655%

เนื่ องจ ากสหรั ฐประก าศจีดีพีไตรมาส 1 เพิ่มขึ้น 6.4% จำนวนผู้ขอรับสวั สดิก ารว่างงานร ายสัปดาห์อยู่ที่ระดับ 553,000 ร าย

ทางด้ านกองทุน SPDR Gold Trust ข ายทองคำ 4.03 ตัน

คืนนี้สหรั ฐจะประก าศดัชนีร าค า PCE พื้นฐ านเดือนเม.ย. ตล าดค าดจะเพิ่มขึ้น 3%

หลังจ ากที่เดือนมี.ค.เพิ่มขึ้น 0.1% ดัชนี PMI เขต ชิค าโกเดือนเม.ย. ตล าดค าดจะลดลงสู่ระดับ 65.4

จ ากระดับ 66.3 ในเดือนมี.ค. ดัชนีความเชื่ อมั่นผู้บริโภคเดือนเม.ย.ของมหาวิทย าลัยมิชิแ กน

ตล าดค าดจะเพิ่มขึ้นเป็น 87.3 จ ากระดับ 86.5 ในเดือนมี.ค.

แนวโน้มร าค าทองคำ Spot ค าดเริ่มเคลื่ อนไหว Sideways down โดยมีแนวรับ 1,760 ดอลล าร์

และ 1,750 ดอลล าร์ ขณะที่มีแนวต้ านสำคัญ 1,780 ดอลล าร์ และแนวต้ านสำคัญ 1,800 ดอลล าร์

ข้อมูลsiamtopic