ข่ าวดีเงิ นสงเคร าะห์บุ ตรปรับเพิ่ม 800บ าทย้ อนหลัง 3 เดือน

กระทร วงแ รงงาน เริ่มจ่ ายเงิ นสงเคร าะห์บุ ตรให้ผู้ประกันต น ย้อนหลัง 3 เดือน วันนี้ (30 เม.ย.) วันแรก หลังปรับเพิ่มเป็น 800 บ าท

วันที่ 30 เมษายน 2564 ผู้สื่อข่ าวร ายงานว่า กระทร วงแ รงงานเริ่มทย อยจ่ ายเงิ นสงเคร าะห์บุ ตรให้กับผู้ประกันตน

ที่มีบุ ตรอายุตั้งแต่แ รกเกิ ด-6 ปี ครั้งละไม่เกิน 3 ค น หลังปรับเพิ่มจ ากเดือนละ 600 บ าท เป็น 800 บ าท

โดยเป็นก ารจ่ ายเงิ นในส่ วนที่ปรับเพิ่มขึ้น ย้อนหลัง 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมกร าค ม-มีน าค ม 2564

ก่อนหน้ านี้ เว็บไซต์ร าชกิจจ านุเบกษา ได้ประก าศกฎกระทร วง ก ารจ่ ายประโย ชน์ทดแทนในกรณีสงเคร าะห์บุ ตร

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกร าค ม 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เนื่ องด้วยเห็นเป็นก ารสมควรเพิ่มอัตร าก ารจ่ ายประโย ชน์ทดแทนในกรณีสงเคร าะห์บุ ตร

เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับเงิ นประโย ชน์ทดแทนในกรณีสงเคร าะห์บุ ตรในอัตร าที่สูงขึ้น

อันเป็นก ารบรรเทาภ าระของผู้ประกันตนและให้สอดคล้ องกับสภ าพก ารณ์ทางเศร ษฐกิ จและสังค มในปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทร วงนี้

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ผู้ประกันตนสาม ารถสอบถ ามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังค มกรุงเทพมหานคร

พื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ที่ท่ านสะดวก หรือโทร1506 (เจ้ าหน้ าที่ให้บริก ารตลอด 24 ชั่วโมง)

วิธีเช็ กเงิ นสงเคร าะห์บุ ตร

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น SSO Connect หรือเข้ าเว็บไซต์ www.sso.go.th

จ ากนั้นเข้ าสู่ระบบ หากยังไม่ได้เป็นสมาชิกสาม ารถสมั ครผ่ านระบบก่อน (สมั ครสมาชิก)

ผู้ที่เข้ าผ่ านแอปฯ กดเลือกเมนู “ก ารเบิกสิ ทธิประโย ชน์” ส่ วนผู้ที่เข้ าผ่ านเว็บไซต์กดเลือกเมนู “ก ารใช้สิ ทธิประโยชน์ทดแทน”

ระบบจะแสดงร ายก ารจ่ ายเงิ นสงเคร าะห์บุ ตร เป็นร ายเดือนไว้ให้ต ามสิ ทธิ์ของผู้ประกันตน

ข้อมูลprachachat