ข่ าวดีค นว่ างงาน ประกันสังค มพร้อมจ่ ายเงิ นเยี ยวย า

น ายทศพล กฤตวงศ์วิม าน เลขาธิก ารสำนักงานประกันสังค ม กระทร วงแ รงงาน กล่ าวถึงกรณีที่กรุงเทพมหานคร

ประก าศสั่งปิ ดสถ านที่ และสถ านประกอบกิจก ารชั่วคร าวจำนวน 35 ประเภท ตั้งแต่วันที่ 26 เม.ย.-9 พ.ค. 64

เพื่อป้องกันและควบคุมก ารแพ ร่ระบ าดของไ วรั สcv ส่งผลกระทบต่อก ารประกอบกิ จก าร ลู กจ้ าง

รวมถึงผู้ประกันตน ไม่ได้รับค่ าจ้ าง ซึ่งรั ฐมนตรีว่าก ารกระทร วงแ รงงาน ได้สั่งให้สำนักงานประกันสังค มเร่งเยี ยวย า

และบรรเทาความเดื อดร้อนผู้ประกันตน พร้อมให้บริก ารจ่ ายสิ ทธิประโย ชน์กรณีว่างงานเนื่ องจ ากเห ตุสุดวิสัยแ ก่ผู้ประกันตน

ต ามประก าศ “กฎกระทร วงก ารได้รับประโย ชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่ องจ ากเห ตุสุดวิสัยอันเนื่ องจ าก

ก ารระบ าดของโ รคติดต่ออันตร ายต ามกฎหม ายว่าด้วยโ รคติดต่อ พ.ศ. 2564 ให้ได้รับสิ ทธิเต็มที่

ผู้ประกันตน

มีหน้ าที่กร อกแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01/7 สาม ารถ Download แบบได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th)

แล้วนำส่งให้น ายจ้ าง ขอเน้นย้ำเรื่องเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ แบบเ ลขบัญชีธน าค ารที่ถูกต้อง

น ายจ้ าง

มีหน้ าที่ดำเนินก ารยื่นขอรับสิ ทธิว่างงานในระบบ e-Service ดังนี้

1. บันทึกข้อมูลในระบบ e-Service บน www.sso.go.th โดยต้องบันทึกข้อมูลลูกจ้ าง

ต ามแบบ สปส. 2-01/7 และหนังสือรับรองก ารหยุดงานกรณีร าชก ารสั่งปิ ด/กรณีกักตัว

2. รวบรวมแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01/7) ของลู กจ้ าง ที่ได้บันทึกแล้วในระบบ e-Service บน

www.sso.go.th นำส่งมายังสำนักงานประกันสังค มในพื้นที่ที่สถ านประกอบการตั้งอยู่ทางไปรษณีย์

ลงทะเบี ยนภายใน 3 วันทำก าร นับแต่วันที่บันทึกข้อมูลในระบบ e-Service

น ายทศพล ย้ำว่า ก ารขอรับสิ ทธิประโยชน์ว่ างงานจ ากเห ตุcv น ายจ้ าง และลู กจ้ าง

ผู้ประกันตนต้องดำเนินก ารต าม ข้อ 1 และ ข้อ 2 และขอย้ำว่าลู กจ้ างผู้ประกันตนไม่ต้องเดินทางมายังสำนักงานประกันสังค ม

ทั้งนี้ สาม ารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังค มกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12

แห่ง/จังหวัด/สาขา/ที่ท่ านสะดวก หรือผ่ านโทรศัพท์สายด่ วนประกันสังค ม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อมูลsanook