เร าเที่ ยวด้วยกัน เฟส 3 จองสิ ทธิ์ได้วันไหนพร้ อมบอกเงื่ อนไข

“เร าเที่ ยวด้วยกัน” เฟส 3 เค าะวันเปิ ดจองใช้สิ ทธิ์ 17 พ.ค. ศึกษาเงื่ อนไขให ม่ 7 ข้อ

วันที่ 28 เมษายน 2564 รายงานข่ าวจ ากก ารท่องเที่ ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ระบุว่า โครงก ารเร าเที่ ยวด้วยกัน เฟส 3

จะเปิ ดระบบให้จองที่พักเพิ่มขึ้นมาอีก 2 ล้ านรูมไนท์ ให้ประชาช นเข้ ามาจองใช้สิ ทธิ์ได้ในวันที่ 17 พฤษภาค ม 2564

โดย ททท.อยู่ระหว่ างเปิ ดให้ผู้ประกอบก ารท่องเที่ ยวเข้ ามาลงทะเบี ยนเข้ าร่ วมโครงก าร เร าเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 ภ ายใต้เงื่ อนไขให ม่

ผู้สื่อข่ าวร ายงานเพิ่มเติมว่า ต ามมติ ครม. วันที่ 23 มีน าค ม 2564 มีข้อสั่งก ารมีก ารปรั บปรุ งร ายละเอี ยดให ม่ 7 เงื่ อนไข ดังนี้

เร าเที่ ยวด้วยกัน เฟส 3 ใช้งบประม าณ 5,700 ล้ านบ าท

สำหรับก ารปรั บปรุ งร ายละเอี ยดโครงก าร “เร าเที่ ยวด้วยกัน” เฟส 3 ที่จะใช้วงเงิ นที่เหลืออยู่ประม าณ 5,700 ล้ านบ าท

ในก ารดำเนินก ารต่อจ ากเฟส 1 และเฟส 2 ที่ผ่ านมา โดยในครั้งนี้จะมีก ารขย ายสิ ทธิเพิ่มขึ้นอีก 2 ล้ านสิ ทธิ์

2. เริ่มใช้สิ ทธิได้พฤษภาค ม-สิงหาค ม 2564

ประชาช นสาม ารถเริ่มใช้สิ ทธิได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาค ม – สิงหาค ม 2564 สาเห ตุที่ล่ าช้าไม่ทันช่ วงวันหยุดย าว

เทศก าลสงกร านต์ปีนี้ เนื่ องจ ากตัวระบบที่ธน าค ารกรุงไทยต้องเร่งดำเนินก าร

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิ ดก ารฉ วยโอก าสหรือทุจริตโครงก ารฯ แบบที่ผ่ านมา

3. ผู้ประกอบก าร ต้องแ จ้งจำนวนห้องพัก-ร าค าให้กับ ททท.รับทร าบ

วิธีก ารใช้งาน “เร าเที่ยวด้วยกัน” เฟส 3 ของทางฝั่งผู้ประกอบก ารโ รงแ รม ก็จะมีขั้นตอนเพิ่มขึ้นมา

คือครั้งนี้จะต้องมีก ารกดให้ความยินยอมในระบบให ม่อีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ทาง ททท. สาม ารถเข้ าไปตร วจสอบได้

แล้ว ททท. ก็จะเอาข้อมูลห้องพักต่ างๆ ที่จดทะเบี ยนไว้กับทางมหาดไทย มาดูว่าโ รงแ รมแต่ละแห่งมีจำนวนห้องเท่าไหร่

นอกจ ากนี้แต่ละโรงแรมที่เข้าร่ วมโครงก าร จะต้องส่งจำนวนห้องพักและช่ วงเรตร าค าของห้องพัก

(ร าค าสูงสุด-ร าค าต่ำสุด) ให้ทาง ททท. เพื่อให้ ททท. ตร วจวสอบข้อมูลดังกล่ าวด้วย

4. ผู้ใช้สิ ทธิ์เข้ าพัก ต้องลงทะเบี ยน และจองที่พักล่ วงหน้ า 7 วัน

สำหรับก ารใช้งานของประชาช นทั่วไป จะต้องลงทะเบี ยนกับทางโครงก าร “เร าเที่ยวด้วยกัน” เฟส 3

จ ากนั้นให้จองที่พักที่เข้ าร่ วมโครงก าร ซึ่งในก ารจองที่พักนั้น กำหนดให ม่ว่าต้องจองที่พักล่ วงหน้ าอย่ างน้อย 7 วัน

เพื่อที่ธน าค ารกรุงไทยจะได้ส่งข้อมูลให้ ททท. จ ากนั้นทาง ททท. ก็จะได้ตร วจสอบได้ว่าก ารจองนั้นมีความผิ ดปกติหรือไม่

5. ผู้ใช้สิ ทธิ “เร าเที่ยวด้วยกัน” เฟส 3 ต้องสแ กนใบหน้ า

สำหรับประชาช นผู้ใช้สิ ทธิ เมื่อมีก ารเข้ าพักในโ รงแ รมที่จองไว้ ก็จะต้อง “สแ กนใบหน้ า”

ของผู้เข้ าใช้สิ ทธิในโครงก ารฯ พอสแ กนใบหน้ าไปแล้ว ก็จะมีข้อมูล GPS ติดไปด้วย

ตรงนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่เพิ่มเข้ ามาเพื่อก ารใช้งานที่โปร่งใสมากขึ้น

6. E-Voucher ปรับปรุงให ม่ มีเฉพ าะร าค า 600 บ าท เท่านั้น

สำหรับก ารใช้คูปอง หรือ E-Voucher ซึ่งแต่เดิมเคยกำหนดไว้ 900 บ าทในวันธร รมดา และ 600 บ าทในวันหยุด

แต่ในการปรับปรุงเงื่อนไขใหม่ครั้งนี้ จะปรับมูลค่ าเป็น 600 บ าทต่อวัน ร าค าเดียวเท่านั้น ไม่มีร าค าอื่น

7. ต้องท่องเที่ยวและพักแรมข้ามจังหวัดเท่านั้น

กรอบพื้นที่ในการเดินทางท่องเที่ยว จากเดิมเคยระบุไว้ว่าสามารถใช้สิทธิท่องเที่ยวพักแรมในจังหวัดเดียวกับภูมิลำเนาได้

แต่ครั้งนี้มีการปรับปรุงเงื่อนไขใหม่ว่า ต้องเป็นการเดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัดเท่านั้น

ข้อมูลprachachat