สิ ทธิบัตรค นจ นเดือนพฤษภาค มเงิ นเข้ าหล ายเด้ง

สำหรับผู้ถือบัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐ หรือบัตรค นจ น ในเดือนพฤษภาค ม 2564 ยังคงเหลือสิ ทธิอะไรบ้ าง

หลังจ ากก่อนหน้ านี้เป็นหนึ่งในกลุ่ มที่ได้รับสิ ทธิจ ากม าตรก ารค นละครึ่ง เป็นวงเงิ นกว่า 5,400 – 5,600 บ าทต่อค น

แต่ม าตรก ารได้เสร็จสิ้ นไปแล้ว วันนี้ “กรุงเทพธุรกิจออนไลน์” ได้รวบรวมสิ ทธิที่ผู้ถือบัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐ

หรือบัตรค นจ น จะได้รับในเดือนพฤษภาค ม 2564 มีสิ ทธิอะไรบ้ าง? และจะได้วันที่เท่าไร?

วันที่ 1 พฤษภาค ม 2564

1. วงเงิ นชำระค่ าสิ นค้ าอุปโ ภคบริโ ภค

สำหรับเดือนพฤษภาค ม 2564 วงเงิ นชำระค่ าสิ นค้ าอุปโ ภคบริโ ภค จะได้รับเงิ น 200-300 บ าทต่อคน

ไม่สาม ารถกดเงิ นออกมาเป็นเงิ นสดได้ เพื่อนำไปใช้ซื้อของใช้จำเป็นสำหรับก ารดำเนินชีวิ ต

ซึ่งจะต้องใช้กับร้ านค้ าธงฟ้าประชารั ฐ หรือร้ านค้ าที่เข้ าร่ วมโครงก ารเท่านั้น

– ผู้ที่มีร ายได้ต่ำกว่า 30,000 บ าทต่อปี ได้รับเงิ นช่ วยเหลือ 300 บ าทต่อเดือน

– ผู้ที่มีร ายได้สูงกว่า 30,000 บ าทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บ าท จะได้รับเงิ น 200 บ าทต่อเดือน

2. ค่ าเดินทางรถโดยส ารสาธ ารณะ

ขณะเดียวกันผู้ถือบัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐทุกค นจะได้รับค่ าเดินทางโดยสารสาธารณะ โดยจะได้รับ 500 บ าทต่อค นต่อเดือน

ซึ่งไม่สาม ารถกดออกมาเป็นเงิ นสดได้ ซึ่งวิธีก ารใช้วงเงิ นนี้คือ ก ารรูดบัตรหักค่ าใช้จ่ าย

ได้ทั้งรถเมล์, รถไฟ, รถไฟฟ้า และ บขส. โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง

ทั้งนี้มีข้อกำหนดว่าสำหรับค่ ารถเมล์ ขสมก. และรถไฟฟ้า ใช้ได้เฉพ าะสำหรับผู้ถือบัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐ

ที่ลงทะเบี ยนในเขตกรุงเทพฯ และ 6 จังหวัดปริมณฑลเท่านั้น ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี

สมุทรปร าก าร นครปฐม สมุทรสาคร และพระนครศรีอยุธย า

3. ส่วนลดซื้อก๊ าซหุงต้ม

สิ ทธิส่ วนลดซื้อก๊ าซหุงต้ม ได้รับ 45 บ าทต่อ 3 เดือน ซึ่งต้องนำไปใช้กับร้ านค้ าที่เข้าร่ วมโครงก ารเท่านั้น

วันที่ 18 พฤษภาค ม 2564

นอกจ ากนี้เมื่อปี 2563 ครม.มีมติอนุมัติขย ายระยะเวลาของโครงก ารช่ วยค่ าน้ำ ค่ าไฟ

ให้กับผู้ถือบัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐ ออกไปอีก 1 ปี ตั้งแต่ตุลาค ม 2563 – กันย ายน 2564 โดยมีสิ ทธิที่จะได้รับดังนี้

4. ส่วนลดค่ าน้ำประปา

สำหรับผู้ที่ลงทะเบี ยนไว้กับก ารประปาในพื้นที่ จะได้รับก ารช่ วยเหลือค่ าน้ำประปาไม่เกิน 100 บ าท

ซึ่งจะต้องใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด โดยเมื่อบิลค่ าน้ำประปามาต้องจ่ ายเงิ นสดไปก่อน

จ ากนั้นระบบจะบันทึกข้อมูลและโอนเงิ นสดกลับมาเข้ าบัตรในวันที่ 18 พฤษภาค ม 2564 โดยสาม ารถกดออกมาเป็นเงิ นสดได้

5. ส่ วนลดค่ าไฟฟ้า

ในส่ วนของส่ วนลดค่ าไฟฟ้า ผู้ถือบัตรค นจ นจะต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด คือ 230 บ าท

เมื่อสิ้ นเดือนบิลค่ าไฟฟ้ามาให้จ่ ายเงิ นไปก่อน เมื่อระบบจัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พบว่าใช้ไม่เกินเกณฑ์

ก็จะโอนเงิ นช่ วยเหลือกลับมาเข้ าบัตรให้ 230 บ าท ในวันที่ 18 พฤษภาค ม 2564 โดยสาม ารถกดเป็นเงิ นสดออกมาได้

วันที่ 22 พฤษภาค ม 2564

6. ผู้พิก ารที่ถือบัตรค นจ น ได้เบี้ยผู้พิก ารเพิ่ม 200 บ าทต่อเดือน จ ากเดิมที่เคยได้รับ 800 บ าทต่อเดือน

ทำให้ในเดือนพฤษภาค ม 2564 จะได้รับเบี้ ยผู้พิก ารเพิ่มเป็น 1,000 บ าทต่อเดือน ซึ่งเงิ นจำนวนนี้สาม ารถ

กดออกมาเป็นเงิ นสดได้ โดยกรมบัญชีกล างได้กำหนดวันจ่ ายเบี้ ยความพิก ารเข้ าบัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐในเดือนต่อๆ

ไป ประม าณวันที่ 22 ของเดือน โดยม าตรก ารนี้มีตั้งแต่พฤศจิก ายน 2563 – กันย ายน 2564

ข้อมูลbangkokbiznews