ศบค.ประก าศล็ อกด าวน์6จังหวัด พื้นที่ค วบคุมสูงสุด

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 29 เม.ย. 2564 น ายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริห ารสถ านก ารณ์

ก ารแพ ร่กระจ ายของ CV หรือ ศบค. แถลงข่ าวภ ายหลังก ารประชุมคณะกร รมก ารบริห ารสถ านก ารณ์ก ารแพ ร่กระจ ายของ CV

ครั้งที่ 6/2564 ถึงก ารปรับระดับของพื้นที่สถ านก ารณ์ย่ อยในพื้นที่ทั่วร าชอาณ าจักร

มีหลักเกณฑ์ในก ารปรับ โดยพิจ ารณาหล ายเห ตุผลร่ วมกัน ดังนี้

1. ลักษณะก ารระบ าดในชุมชน โดยพิจ ารณาจ ากจำนวน และความต่อเนื่ องพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด

มีผู้ป่ วยมากกว่า 100 ร ายต่อวัน ใน 1 สัปดาห์พื้นที่ควบคุมสูงสุด มากกว่า 10 ร ายต่อวัน ใน 1 สัปดาห์

2. จังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับพื้นที่ที่พบก ารระบ าดอย่ างต่อเนื่ อง มากกว่า 1 จังหวัด

3. จังหวัดที่มีก ารระบ าดในกลุ่มเสี่ ยงที่มีโอก าสแพ ร่เชื้ อได้ง่ าย

4. จังหวัดที่ติดกับชายแดน และเคยมีผู้ติดเชื้ อเดินทางเข้ ามา

ทั้งนี้ จึงต้องมีก ารปรับสีของพื้นที่ โดยเพิ่มพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) 6 จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. เป็นต้นไป ดังนี้

กรุงเทพทหานคร

ชลบุรี

เชียงให ม่

นนทบุรี

ปทุมธานี

สมุทรปร าก าร

สำหรับม าตรก ารสำคัญในพื้นที่สีแดงเข้ม ประกอบด้วย

1. ให้พื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี จังหวัดเชียงให ม่ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี

และจังหวัดสมุ ทรปร าก าร รวม 6 จังหวัด เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

2. ห้ ามก ารจัดกิจกร รมซึ่งมีก ารรวมกลุ่ มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 20 คน

3. มาตรก ารควบคุมสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด กำหนดยกระดับม าตรก ารควบคุม

แบบบูรณาก ารขึ้นเพิ่มเติม สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

(1) ร้ านจำหน่ ายอาหารหรือเครื่ องดื่มให้จำหน่ ายอาหาร และเครื่องดื่มในลักษณะของก ารนำกลับไปบริโ ภคที่อื่นได้เท่านั้น

โดยงดก ารบริโ ภคอาหาร เครื่ องดื่ม เครื่ องดื่มที่มีแอล กอฮอ ล์ในร้ าน และเปิ ดให้บริก ารได้จ นถึงเวลา 21.00 น.

(2) สน ามกีฬา สถ านที่เพื่อก ารออกกำลังก าย ยิม ฟิตเนส ให้ปิ ดให้บริก าร ยกเว้นสถ านที่ใช้เป็นเ อกเทศต ามกฎหม ายว่าด้วยโร ค

ติดต่อ ส่วนสน ามกีฬาหรือสถ านที่เพื่อก ารออกกำลังก ายประเภทกล างแ จ้ง หรือที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โล่งแ จ้ง

สามารถปิ ดให้บริก ารได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. และสาม ารถจัดก ารแข่งขันกีฬาได้โดยไม่มีผู้ชมในสน าม

สำหรับก ารแข่งขันกีฬาที่เคยได้รับอนุญ าตจ ากน ายกรั ฐมนตรีให้จัดก ารแข่งขันได้

เมื่อได้มีก ารปฏิบัติต ามม าตรก ารป้องกันโ รคต ามที่ทางร าชก ารกำหนดแล้วให้สาม ารถจัดก ารแข่งขันได้ต่อไป

(3) ห้างสรรพสิ นค้ า ศูนย์ก ารค้ า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถ านประกอบก ารอื่นที่มีลักษณะคล้ ายกัน

ให้เปิ ดดำเนินก ารได้ต ามเวลาปกติของสถ านที่นั้นๆ จ นถึงเวลา 21.00 น.

โดยให้จำกัดจำนวนผู้ใช้บริก ารและงดเว้นก ารจัดกิจกร รมส่งเส ริมก ารข าย

ยกเว้นส่ วนที่เป็นตู้เกม เครื่ องเล่น ร้ านเกม และสวนสนุก ที่งดก ารให้บริก าร

(4) ร้ านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ตล าดนัดกลางคืน ตล าดโต้รุ่ง ถนนค นเดิน ให้เปิ ดดำเนินก าร

ได้ต ามเวลาปกติของสถ านที่นั้นๆ แต่ไม่เกินเวลา 23.00 น. สำหรับร้ านหรือสถ านที่ซึ่งต ามปกติเปิ ด

ให้บริก ารตลอด 24 ชั่วโมง ให้เริ่มเปิ ดดำเนินก ารได้ในเวลา 04.00 น.

(5) ก ารงดก ารเดินทางออกนอกพื้นที่ ให้ประชาช นที่อยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดงดก าร

เดินทางออกนอกพื้นที่โดยไม่มีเห ตุจำเป็น เพื่อลดก ารเดินทางที่อาจเสี่ ยงต่อก ารติด

อย่ างไรก็ต าม ขอให้ทุกค นทำต ามม าตรก ารป้องกันด้วยนะคะ

ข้อมูลsiamstreet