ค นว่ างงานมีเฮ บัตรค นจ นปี 64 ลงสมั ครได้ทุกค น

หล ายท่ านคงติดต ามและรอข่ าวสารเกี่ ยวกับก ารลงทะเบี ยน บัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐ (บัตรค นจ น)

รอบให ม่กันอยู่ ซึ่งปล ายปี 63 ที่ผ่ านมาก็มีข่ าวคร าวความหวังว่าจะเปิ ดให้ลงทะเบี ยนกันตอนต้นปี64

แต่ก้มีเห ตุจำเป็นจะต้องเลื่ อนออกไป ด้วยสถ านก ารณ์โ รคระบ าด(cv)

จ นถึงวันนี้ก็ยังไม่มีกำหนดแน่ชัดเกี่ ยวกับวันเปิ ดรับลงทะเบี ยน บัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐ (บัตรค นจ น)รอบให ม่ ซึ่งทาง

“สำนักงานเศร ษฐกิ จก ารคลัง”

ได้ออกมาให้ข้อมูลเกี่ ยวกับก ารลงทะเบี ยนบัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐ (บัตรค นจ น) ครั้งใหม่นี้

คงต้องรอให้ สถ านก ารณ์โ รคระบ าด cvคลี่คล ายลงกว่านี้เสี ยก่อน

ซึ่งก่อนหน้ านี้ได้กำหนดและเสนอต่อกระทร วงก ารคลังในเดือน พฤษภาค ม 64 ที่กำลังจะถึงนี้

แต่ก็ได้เกิ ดเห ตุก ารณ์ของ cv ระรอกให ม่อีก จึงได้พิจ ารณ าเลื่ อนก ารลงทะเบี ยนออกไปอีกครั้ง

เนื่ องด้วยห่วงว่า สถ านก ารณ์ก ารแพ ร่ระบ าดจะเพิ่มขึ้นในช่ วงที่ผู้ค นแห่แหนกันมาลงทะเบี ยน

เอาเป็นว่าตอนนี้ เร ามาทบทวนข้อมูลก ารลงทะเบี ยน คุณสมบัติและหลักเก ณฑ์ ที่เร าพอจะรู้ในตอนนี้

เพื่อที่จะได้เตรี ยมพร้ อมก่อนถึงวันลงทะเบี ยนจริง จะได้ไม่พล าดเสี ยสิ ทธิ์ที่เร าพึงจะได้เอา

ส่วนผู้ที่ถือบัตรมาตั้งแต่รอบแรก รอบนี้ก็ต้องสมั ครให ม่ทั้งหมด

คุณสมบัติหลักเกณฑ์ยังไม่ได้ประก าศหรือระบุอย่ างเป็นทางก าร แต่ก็พอจะได้ยินคร่ าวๆมาก่อนหน้ านี้แล้ว

คือ รอบนี้จะพิจ ารณ า ร ายได้ทั้งครั วเรื อน ไม่ได้พิจ ารณ าเป็นร ายบุคคลเหมือนรอบที่แล้ว

ฉะนั้นผู้ที่จะได้รับสิ ทธิ์รอบนี้ต้องน้อยกว่ารอบแ รกแน่นอน

ส่วนหลักเกณทั่วไปก็คงอ้ างอิงจ ากรอบที่แล้วไว้ก่อน ดังนี้

เป็นค นไทยอายุไม่ต่ำกว่า18ปี ว่างงาน หรือมีร ายได้รวมทั้งปีไม่ถึง100,000 บ าท

หรือมีทรั พย์สิ นทางก ารเงิ นรวมกันไม่เกิน 100,000บ าท

ข้อมูลsiamnews