ประก าศด่ วน บิ๊กตู่เตรี ยมล็ อกด าวน์แล้ว

วันที่ 29 เมษายน 2564 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา น ายกรั ฐมนตรีและรั ฐมนตรีว่าก ารกระทร วงกล าโหม

ในฐ านะผู้อำน วยก ารศูนย์บริห ารสถ านก ารณ์cv(ศบค.) เตรี ยมประชุมคณะกร รมก ารบริห ารสถ านก ารณ์ก ารแพ ร่cv

ครั้งที่ 6/2564 เพื่อสรุปผลก ารออกม าตรก ารทาร์เก็ตล็อกด าวน์ (target lockdown)

ปิ ดกิ จก าร และกิ จกร รมที่มีความเสี่ ยงต่อก ารรวมตัวของค นจำนวนมาก

โดยมีระยะเวลาในก ารล็อกด าวน์ 14 วัน โดยเฉพ าะในพื้นที่จังหวัด “สีแดงเข้ม”

ที่กระทร วงสาธ ารณสุขได้เสนอให้เพิ่มโซนสี 6 จังหวัด ได้แ ก่ กรุงเทพมหานคร

นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปร าก าร ชลบุรี เชียงให ม่

ด้ านกรมควบคุมโ ร ค กระทร วงสาธ ารณสุข ร ายงานสถ านก ารณ์ก ารแพ ร่ของcv

ณ เมื่อเวลา 07.00 น. ว่า พบผู้ป่ วยยืนยันเพิ่มขึ้น 1,871 ร าย ร วมสะสม 63,570 ร าย

ข้อมูลsiamnews