ประก าศเตื อน ระวั งพายุฤดูร้อนถล่มหนัก

พย ากรณ์อาก าศ 7 วันข้ างหน้ าระหว่ างวันที่ 29 เมษายน 2564 – 5 พฤษภาค ม 2564 เตือน

ในช่ วงวันที่ 29 เม.ย. – 2 พ.ค. 64 ขอให้ประชาช นบริเวณประเทศไทยตอนบนระวั งอันตร ายจ าก

พายุฤดูร้อนที่จะเกิ ดขึ้นไว้ด้วย คาดหม ายลักษณะอาก าศ ในช่ วงวันที่ 29 เม.ย. – 2 พ.ค. 64

บริเวณความกดอาก าศสูงจ ากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภ าคเหนือ ภ าคตะวันออกเฉียงเหนือและภ าคกลางของประเทศไทย และทะเลจีนใต้

ทำให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่ นนี้ทำให้บริเวณภ าคเหนือ

ภ าคตะวันออกเฉียงเหนือ ภ าคกล าง ภ าคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีพายุฤดูร้อนเกิ ดขึ้น

โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโ ชกแ รง และลู กเห็บตก กับอาจมีฟ้าผ่ าเกิ ดขึ้นได้ และมีฝนตกหนักบ างแห่ง

สำหรับภ าคใต้มีลมตะวันตกและลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทำให้ภ าคใต้มีฝนฟ้าคะนองเกิ ดขึ้น

และมีฝนตกหนักบ างแห่ง ส่วนในช่ วงวันที่ 3 – 5 พ.ค. 64 ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน

ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบ างแห่ง

ข้อควรระวั ง ในช่ วงวันที่ 29 เม.ย. – 2 พ.ค. 64 ขอให้ประชาช นบริเวณประเทศไทยตอนบนระวั งอันตร าย

จ ากพายุฤดูร้อนที่จะเกิ ดขึ้นไว้ด้วย โดยหลีกเลี่ ยงก ารอยู่ในที่โล่งแ จ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ ป้ ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้ างที่ไม่แ ข็งแ รง

สำหรับเกษ ตร กรควรเตรี ยมก ารป้องกันและระวั งความเสี ยหายที่จะเกิ ดต่อผลผลิตทางก ารเกษ ตรไว้ด้วย

ภ าคเหนือ ในช่ วงวันที่ 29 เม.ย. – 2 พ.ค. พายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ กับมีลมกระโ ชกแ รง

โดยลู กเห็บตกและมีฝนตกหนักบ างแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.ส่วนในช่ วงวันที่ 3 – 5 พ.ค. 64 ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20-30

ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภ าคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่ วงวันที่ 29 เม.ย.- 2 พ.ค. 64 มีพายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-70 ของพื้นที่

กับมีลมกระโ ชกแ รง โดยมีลู กเห็บและมีฝนตกหนักบ างแห่ง9อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.ส่วนในช่ วงวันที่ 3 – 5 พ.ค. 64 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30

ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภ าคกลาง ในช่ วงวันที่ 29 เม.ย. – 1 พ.ค. 64 มีพายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโ ชกแ รง

โดยมีลู กเห็บและมีฝนตกหนักบ างแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.ส่วนในช่ วงวันที่ 2 – 5 พ.ค. 64 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30

ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภ าคตะวันออก ในช่ วงวันที่ 29 เม.ย. – 1 พ.ค. 64 มีพายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโ ชกแ รง

และลู กเห็บตกบ างพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบ างแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส

ส่วนในช่ วงวันที่ 2 – 5 พ.ค. 64 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร

บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ภ าคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ตลอดช่ วง โดยมีฝนตกหนักบ างแห่ง

ในช่ วงวันที่ 29 – 30 เม.ย. และ 4 – 5 พ.ค. 64ในช่ วงวันที่ 29 – 30 เม.ย. ลมตะวันออกเฉียงใต้

ความเร็ว 15-30 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

ส่วนในช่ วงวันที่ 1 – 5 พฤษภาค ม 64 ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส

ภ าคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-70 ของพื้นที่ ตลอดช่ วง โดยมีฝนตกหนักบ างแห่ง

ในช่ วงวันที่ 29 – 30 เม.ย. 64ส่วนในช่ วงวันที่ 29 – 30 เม.ย. 64 ลมตะวันตก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนในช่ วงวันที่ 1 – 5 พฤษภาค ม 64

ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในช่ วงวันที่ 29 เม.ย. – 1 พ.ค. 64 มีพายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่

กับมีลมกระโ ชกแ รง และมีฝนตกหนักบ างแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสส่วนในช่ วงวันที่ 1 – 5 พฤษภาค ม 64 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30

ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม

ข้อมูลsiamstreet