ด วง3ร าศีเตรี ยมตัวร วย

จัดอันดับ 3 ร าศีด วงเฮงมากที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์ 64 พร้อมเคล็ดลับเสริมด วงให้ปังX2

หมอไก่ พ.พาทินี บอกกับไทยรั ฐออนไลน์ มี 3 ร าศีดังนี้

ร าศีเมษ (13 เม.ย. – 13 พ.ค.)

ช่ วงที่ผ่ านมาเจอปั ญหาเยอะมาก หลายครั้งที่ชาวร าศีเมษต้องปวดหัวเพร าะเจอปั ญหามะรุมมะตุ้ม

มีอุปสร รคเข้ามาให้แ ก้ไข ชีวิตเจอแต่ของย ากของง่ายไม่ค่อยได้เจอ บ างค นถึงขั้นเจ็บป่ วยไม่สบ าย

หรือมีปั ญห างานงอก แต่ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ด วงชะต ากำลังเข้าข้างคุณค่ะ ด วงดีขึ้นมาก

อุปสร รคลดลง ชีวิ ตเริ่มเดินไปข้างหน้ าได้ รวมถึงเรื่องเงิ นทองอันนี้ก็ดี

เพร าะจะมีโอก าสได้เงิ นแบบไม่ได้ตั้งใจ อะไรที่คิดว่าไม่ได้ ก็จะได้แบบงงๆ ฟลุกๆ

เคล็ดลับเส ริมด วงให้ปังX2

ชาวร าศีเมษปั งแล้วแต่ก็ต้องปั งให้ถึงที่สุด ควรทำบุญเกี่ ยวกับก ารไถ่ชีวิตสัตว์ จะยิ่งทำให้ด วงที่ดีอยู่แล้วดีขึ้นไปอีก

ร าศีกันย์ (17 ก.ย. – 16 ต.ค.)

ถ้าสังเกต…หมอไก่แทบจะไม่ได้กล่าวถึงด วงของชาวร าศีกันย์เลย เพร าะว่าด วงเงี ยบมาก

ไม่มีอะไรหวือหวา ไม่มีอะไรตื่นเต้น รวมถึงความสำเร็จใหญ่ๆ ก็ยังไม่เข้ามา

แต่ในเดือนนี้ไม่ใช่แบบนั้น ชาวร าศีกันย์จะกลายเป็นร าศีม้ามืด ที่มีโอก าสประสบความสำเร็จ

เรียกว่ามาแบบเงียบๆ แต่ปาดความสำเร็จเพียบ เรื่องที่ต้องระวั งคือเรื่องเงิ น

ชาวร าศีกันย์หาเงิ นเก่งแต่เก็บเงิ นไม่เก่ง ควรที่จะวางแผนก ารใช้เงิ นให้รัดกุมสักนิดจะดีมาก

เคล็ดลับเสริมด วงให้ปังX2

ชาวร าศีกันย์ควรทำบุญด้วยอาหาร เช่น ก ารถวายภัตตาหารเพล

ก ารบริจ าคข้าวสารอาหารแห้งให้กับผู้ด้อยโอก าส เป็นต้น

เพร าะจะเป็นก ารเสริมด วงชะต าและแก้เคล็ดเรื่องก ารเงิ นได้เป็นอย่ างดี

ร าศีธนู (16 ธ.ค. – 13 ม.ค.)

ถือว่าเป็นร าศีที่ด วงดี มาแรงแซงโค้ง จะเรียกว่าเป็นร าศีครองสัมปทานความด วงดี

เพร าะด วงดีแบบระยะย าว อย่ างเรื่องงานนี้ดีมาก มีโอก าสประสบความสำเร็จมาก

หากไปทำงาน เสนองาน สมัครงาน เรียกว่าทำอะไรใดๆ

เกี่ยวกับเรื่องงานจะมีโอก าสประสบความสำเร็จมาก ส่วนก ารเงิ นก็ดีไม่แพ้กัน

เพร าะงานดีเงิ นย่อมดี ชาวร าศีธนูหาเงิ นได้มาก แถมมีโอก าสได้ลาภจ ากหลายทางอีกต่างหาก

เคล็ดลับเส ริมด วงให้ปังX2

ชาวธนูควรทำบุญเกี่ยวกับก ารศึกษา อานิสงส์จะส่งผลให้ด วงชะต าดีขึ้นไปอีกขั้น

ข้อมูลthairath