ด วงชะต า4ร าศีว าสน าดีมีเกณฑ์ได้รับโช คก้อนโต

หมอไก่ พ.พาทินี เปิ ดด วงช่ วงระหว่ างวันที่ 14-20 กุมภาพันธ์ 2564

ร าศีไหนบ้ างมีด วงโช คลาภ และจัดหนักจ ากก ารเสี่ ยงโช ค เงิ นทองไหลมาเทมา

พร้อมแนะวิธีเส ริมด วงชะต า ร าศีไหนบ้ าง เช็ กเลย

ก ารงานชาวร าศีเมษ เตรี ยมตัวเอาไว้ให้ดี เพร าะก ารเปลี่ ยนแป ลงในเรื่องก ารงานกำลังจะเกิ ดขึ้นในไม่ช้า

ช่ วงแรกๆ อาจจะเหนื่ อยบ้ าง แต่สักพักจะเริ่มลงตัวมากขึ้น ส่วนก ารเงิ นจะมีโอก าส

ทางก ารเงิ นเข้ามาเรื่อยๆ แถมจะมีโช คล าภเข้ามาให้ลุ้นอีกด้วย

ก ารงานชาวร าศีพิจิก ต้องเห น็ดเหนื่ อยเพร าะต้องจัดก ารปั ญหาและรับผิ ดชอบงานเกินหน้ าที่

หมอไก่ขอแนะนำให้ชาวร าศีพิจิกทำบุญช่ วยเหลือสัตว์จรจัดอน าถา เพื่อเส ริมด วง

ส่วนเรื่องก ารเงิ น แ ม้ว่าเรื่องงานจะหนักหน่ วง แต่ชาวร าศีพิจิกกลับมีโช คทางด้านก ารเงิ น

โดยเฉพ าะในช่ วงนี้จะมีร ายได้เข้ามาเรื่ อยๆ ทำให้คุณไม่เดื อดร้อนในเรื่องก ารเงิ น

ก ารงานชาวร าศีธนู ช่ วงนี้ก ารงานยังดีต่อเนื่ องจากช่ วงที่ผ่ านมา แ ม้ว่าในช่ วงนี้จะมีปั ญหาบ้ างเล็กน้อย

แต่ไม่อาจทำให้งานของคุณสะดุดแต่อย่ างใด หมอไก่ขอแนะนำให้ชาวร าศีธนูหมั่นทำบุญสร้ างกุศลให้มากๆ

เพื่อเป็นก ารเส ริมด วงชะต า ก ารเงิ นมีโอก าสได้ร ายได้จ ากหลายช่ องทาง ทั้งทางหลักและทางเส ริม

ก ารงานชาวร าศีมังกร แม้ว่าช่วงนี้ก ารงานโดยรวมจะเริ่มดีกว่าช่ วงที่ผ่ านมา

แต่มีเก ณฑ์งานหนักงานเยอะ!! จะมีงานเข้ ามาให้คุณรับผิ ดชอบมากกว่าปกติ

งานจะหนักขึ้นเป็น 2 เท่า ก ารเงิ น งานมากเงิ นย่อมมากต ามไปด้วย

ชาวร าศีมังกรมีเกณฑ์รับทรั พย์แบบจัดเต็มในช่ วงนี้

ข้อมูลthairath