ตร วจสอบสิ ทธิเร าช นะกลุ่ มพิเศษรู้ผลรับ7,000บ าทวันนี้

วันนี้ (28 เม.ย. 64) เร าช นะ ประก าศร ายชื่อผู้ผ่ านเก ณฑ์ลงทะเบี ยน www.เร าช นะ.com

ในกลุ่มที่ต้องก ารความช่ วยเหลือเป็นพิเศษ ที่ลงทะเบี ยนในช่ วงวันที่ 27 มี.ค.-9 เม.ย. 64

กระทร วงก ารคลัง เปิ ดเผยถึงโค รงก ารเร าช นะ สำหรับกลุ่ มที่ต้องก ารความช่ วยเหลือเป็นพิเศษ

(ผู้สูงอายุ, ผู้พิก าร, ทุพพลภาพ ผู้ป่ วยติดเตียง) ที่ไม่สาม ารถเดินทางออกจ ากที่พักได้

และจำเป็นต้องได้รับความช่ วยเหลือจ ากหน่ วยรับลงทะเบี ยนเคลื่ อนที่

โดยค นกลุ่ มนี้ที่ลงทะเบี ยนเข้ าร่วมโค รงก ารเร าช นะ ระหว่ างวันที่ 27 มี.ค.-9 เม.ย. 64

จะทร าบผลก ารคัดกรองคุณสมบัติได้ตั้งแต่วันนี้ (28 เม.ย. 64) โดยผู้ที่ผ่ านเก ณฑ์จะ

ได้รับก ารโอนสิ ทธิจำนวน 7,000 บ าท เข้ าบัตรประชาช นแบบสม าร์ทก าร์ดในวันที่ 30 เม.ย. นี้

และสาม ารถใช้จ่ ายสิ ทธิได้ไปจ นถึงสิ้ นเดือน มิ.ย. 64 ต ามมติ ครม.

ที่เห็นชอบเมื่อวันที่ 20 เม.ย. ที่ผ่ านมา ที่ให้ขย ายระยะเวลาก ารใช้สิ ทธิออกไป

วิธีตร วจสอบสถ านะผู้ได้รับสิ ทธิ “เร าช นะ” บนเว็บไซต์เร าช นะ มีดังนี้

เข้าเว็บไซต์ www.เร าช นะ.com

เลื อก “ตร วจสอบสถ านะผู้ได้รับสิ ทธิ” หรือ คลิกที่นี่

กรอกหม ายเลขบัตรประชาช น 13 หลัก

ชื่อ-น ามสกุล

วันเดือนปีเกิ ดต ามเลขหน้ าบัตรประชาช น

กดปุ่ม “ตร วจสอบสถ านะ”

ระบบแสดงผลว่า ผ่ านคุณสมบัติหรือไม่

ข้อมูลsanook