อัพเดตล่ าสุดร ายชื่อ 8 จังหวัดงดออกนอกเคหสถ าน ตั้งแต่ 3 ทุ่ม ถึงตี 4

อัพเดต! ร ายชื่อ 8 จังหวัดทั่วไทย งดออกนอกเคหสถ าน ตั้งแต่ 3 ทุ่ม ถึงตี 4

หลังจ ากช่ วงเช้าที่ผ่ านมา ประชาสัมพันธ์ กระทร วงมห าดไทย เปิ ดเผยร ายชื่อจังหวัดที่ขอความร่ วมมือ

ประชาช นงดออกนอกเคหสถ าน รวมทั้งสิ้ น 5 จังหวัด (ข้อมูล ณ 26 เม.ย.64 เวลา 22.00 น.)

ประกอบด้วย 1.นนทบุรี (21.00-04.00 น.) 2.ปทุมธานี (21.00-04.00 น.) 3.สุร าษฎร์ธ านี

(22.00-04.00 น.) 4.สมุทรปร าก าร 21.00-04.00 น. และ 5.สมุทรสาคร (23.00-04.00 น.)

ช่ วงเย็นวันเดียวกันนี้ (27 เมษายน) ศูนย์บริห ารสถ านก ารณ์ก ารแพ ร่ระบ าดของโ รคติดเชื้ อไ วรั สcv

กระทร วงมหาดไทย (ศบค.มท.) เปิ ดเผยเมื่อเวลา 18.00 น.

กรณีจังหวัดที่ขอความร่วมมือประชาช นงดออกนอกเคหสถ าน รวมทั้งสิ้ น 8 จังหวัด ดังนี้

1.ตรัง : 22.00-03.00 น.

2.นนทบุรี : 21.00-04.00 น.

3.บึงก าฬ : 23.00-04.00 น.

4.ปทุมธ านี : 21.00-04.00 น.

5.สงขล า : 22.00-04.00 น.

6.สมุทรปร าก าร : 21.00-04.00 น.

7.สมุ ทรส าคร : 23.00-04.00 น.

8 สุร าษฎร์ธ านี : 22.00-04.00 น.

ข้อมูลmatichon