เผยส าเห ตุทำไมค่ าไฟพุ่ง ก ารไฟฟ้ามีคำตอบ

ทำไมค่ าไฟเดือนมีน าค ม-เมษายนแพง? ช วนหาคำตอบกรณี “ค่ าไฟแพงผิ ดปกติ”

ในช่ วง Work from home ไขข้อข้ องใจจ าก “ก ารไฟฟ้า” ออกมาเคลี ยร์ชัด!

เมื่อรั ฐออกม าตรก ารควบคุมก ารระบ าด cv ระลอกล่ าสุด หนึ่งในม าตรก ารหลักคือให้ Work from home

ลดก ารเดินทาง ลดก ารแพ ร่ระบ าดในที่ทำงาน แต่ความเดื อดร้อนที่ต ามมา คงหนีไม่พ้น “ค่ าไฟ”

ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพ าะกรณี “ค่ าไฟแพงผิ ดปกติ” ในช่ วงเดือนมีน าค ม-เมษายน 2564 บ างค นพบว่าค่ าไฟแ พงขึ้นเท่าตัว

จ ากกรณีดังกล่ าว กรุงเทพธุรกิจ Biz Insight ได้ต่อสายตรงสอบถ ามไปยัง จ าตุรงค์ สุริย าศศิน

รองผู้ว่าก ารและโฆษกก ารไฟฟ้านครหล วง ซึ่งได้ให้คำตอบในหล ายๆ ประเด็น ดังนี้

1. Work from Home ทำไม? “ค่ าไฟแพงผิ ดปกติ”

ส าเห ตุที่ค่ าไฟแ พงนั้น รองผู้ว่าก ารก ารไฟฟ้าฯ อธิบ ายว่าเนื่ องจ ากเวลาที่ประชาช นอยู่บ้ าน Work from Home

ก็จะมีก ารเปิ ดอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ค่ าไฟแ พง

โดยเฉพ าะในช่ วงฤดูร้อนช่ วงเดือนมีน าค ม-เมษายนแบบนี้ หล ายบ้ านก็จะใช้เครื่ องใช้ไฟฟ้าตัวที่กินไฟมากๆ

อยู่หนึ่งอย่ างนั่นคือ เครื่ องปรับอาก าศ ซึ่งถือเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่กินไฟมากที่สุด

รองลงมาคือ ตู้เย็น และทีวี ที่มีก ารใช้บ่อย ใช้งานเป็นเวลาน านๆ ต่อเนื่ อง

ข้อมูลbangkokbiznews