กรมอุตุ เตื อนพื้นที่สีแดง 15 จังหวัดระวั งฝนตกหนัก

กรมอุตุฯ เผยพื้นที่สีแดง 15 จังหวัดเสี่ ยงภัยฝนตกหนักมาก และยังมีพื้นที่เสี่ ยงภั ย

ฝนตกหนักอีกหลายจังหวัดตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2564 ไปจ นถึงวันที่ 29 เมษายน 2564

ทั้งนี้ได้เตื อนประชาช นบ างพื้นที่เตรี ยมรับมือพายุฤดูร้อนที่จะเกิ ดขึ้นด้วย ด้ านพย ากรณ์อาก าศ 24 ชั่วโมงข้ างหน้ า

ประเทศไทยตอนบนมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโ ชกแ รง ลู กเห็บตก และอาจมีฟ้าผ่ าเกิ ดขึ้นได้

โดยมีฝนตกหนัก บ างแห่งบริเวณภ าคเหนือ ภ าคตะวันออกเฉียงเหนือ ภ าคกลาง

และภ าคตะวันออก ทั้งนี้เนื่ องจ ากบริเวณความกดอาก าศสูงจ ากประเทศจีนแ ผ่ลงมาปกคลุม

ภ าคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและทะเลจีนใต้ ทำให้มีลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้

พัดสอบเข้ าหากันบริเวณประเทศไทยตอนบน ขอให้ประชาช นในบริเวณดังกล่ าวระวั งอันตร ายจ ากพายุฤดูร้อนที่จะเกิ ดขึ้นไว้ด้วย

โดยหลีกเลี่ ยงก ารอยู่ในที่โล่งแ จ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ ป้ ายโฆษณา และสิ่งป ลูกสร้ างที่ไม่แ ข็งแ รง

สำหรับเกษ ตร กรควรเตรี ยมก ารป้องกันและระวั งความเสี ยหายที่จะเกิ ดต่อผลผลิตทางก ารเกษ ตรไว้ด้วย

สำหรับลมตะวันตกและลมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมบริเวณภ าคใต้ ทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิ ดขึ้นได้และมีฝนตกหนักในระยะนี้

พย ากรณ์อาก าศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 17.00 วันนี้ ถึง 17.00 วันพรุ่งนี้

ภ าคเหนือ มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ กับมีลมกระโ ชกแ รง โดยมีลู กเห็บตกและมีฝนตกหนักบ างแห่ง

บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชี ยงให ม่ เชี ยงร าย ลำพูน ลำปาง น่ าน กำแพงเพชร ต าก สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร

และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสลมตะวันใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ภ าคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ กับมีลมกระโ ชกแ รง โดยมีลู กเห็บและมีฝนตกหนักบ างพื้นที่

บริเวณจังหวัดเลย หนองบัวลำภู อุดรธ านี หนองค าย ชัยภูมิ ขอนแ ก่น มหาส ารค าม กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ยโสธร

อำน าจเจ ริญ นครร าชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลร าชธ านี อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภ าคกลาง มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ กับมีลมกระโ ชกแ รง โดยมีลู กเห็บตกบ างแห่งและมีฝนตกหนักบ างพื้นที่

บริเวณจังหวัดนครสวร รค์ อุทัยธ านี ชัยน าท สิงห์บุรี อ่ างทอง ลพบุรี สระบุรี สุพร รณบุรี พระนครศรีอยุธย า

สมุทรสงคร าม สมุทรสาคร นครปฐม ก าญจนบุรี และร าชบุรี อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ภ าคตะวันออก มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโ ชกแ รง โดยมีลู กเห็บตกและมีฝนตกหนักบ างแห่ง

บริเวณจังหวัดนครน ายก ปร าจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทร า ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตร าด อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ภ าคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบ างแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรี

ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุร าษฎร์ธ านี อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประม าณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภ าคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบ างแห่งบริเวณจังหวัดพังงา กระบี่ ตรัง

และสตูล อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก

ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประม าณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประม าณ 2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโ ชกแ รง และมีฝนตกหนักบ างแห่ง

อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

อย่ างไรก็ต าม ขอให้ประชาช นติดต ามประก าศจ ากรมอุตุฯ เพื่อเตรี ยมรับมือกับสภาพอาก าศที่เปลี่ ยนแป ลง

ขอบคุณ กรมอุตุฯ

ข้อมูลsiamstreet