น ายกเค าะแล้ว เลื่ อนร ายงานตัวทห ารเกณฑ์

เมื่อวันที่ 28 เม.ย. ผู้สื่อข่ าวร ายงานว่า จ ากข้อเสนอของกระทร วงสาธ ารณสุข

ที่เสนอให้เลื่ อนก ารรับ-ฝึกทห ารให ม่ออกไปอีก 2 เดือน เพื่อป้องกันก ารแพ ร่กระจ ายของ CV

ที่ตอนนี้พบผู้ติดร ายวันจำนวนมาก ภ ายหลังกองทัพบกมีกำหนดให้ทห ารกองเกิน

เข้ าเป็นทห ารกองประจำก ารผลัดที่ 1/2564 เข้ าร ายงานตัวเข้ ายังหน่ วยต่ างๆ ในวันที่ 1 พ.ค.นั้น

เกณฑ์ทห าร

ล่ าสุด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา น ายกรั ฐมนตรี และ รมว.กล าโหม

ได้อนุมัติเลื่ อนก ารเข้ าร ายงานตัวของทห ารกองเกินเข้ าเป็นทห ารกองประจำก ารผลัดที่ 1/2564

จ าก 1 พ.ค.2564 ไปเป็น 1 ก.ค.2564 เป็นเวลา 2 เดือน ต ามคำแนะนำของกระทร วงสาธ ารณสุข

อย่ างไรก็ต าม น ายกฯ เคาะ เลื่ อนร ายงานตัว ทห ารเก ณฑ์ผลัดให ม่ เพื่อป้องกันก ารแพ ร่กระจ ายของ CV

ข้อมูลsiamstreet