ข่ าวดี คลังเผยชัด มีงบเยี ยวย าให้ประชาช นเพี ยบ

20/4/2564 ที่ผ่ านมา น.ส.กุลย า ตันติเตมิท ผู้อำน วยก ารสำนักงานเศร ษฐกิ จก ารคลัง (สศค.)

เปิ ดเผยว่า กระทร วงก ารคลังอยู่ระหว่ างก ารประเมินผลกระทบก ารแพ ร่ร ะบ าด cv

ว่าจำเป็นต้องมีม าตรก ารออกมาดูแลประชาช นเพิ่มเติมในช่ วงใด เนื่ องจ ากขณะนี้ ยังมีม าตรก ารเร าช นะ

ซึ่งยังเหลือเม็ดเงิ นรอก ารเบิกจ่ ายอีกประม าณ 1 หมื่นล้ านบ าท รวมถึงม าตรก าร ม.33 เร ารักกัน ของกระทร วงแ รงงาน

ซึ่งยังเบิกจ่ ายเงิ นไม่หมด ยังเพี ยงพอที่จะดูแลเศร ษฐกิ จในช่ วง เดือน พ.ค. แต่อย่ างไรก็ดี หากสถ านก ารณ์มีก ารเปลี่ ยนแป ลง

กระทร วงก ารคลังก็พร้อมที่จะพิจ ารณาม าตราก ารต่ าง ๆ ออกมาใช้ในช่ วงเวลาที่เหม าะสม

ทั้งนี้ กระท รวงก ารคลัง ยังคงเหลืองบประม าณในก ารดูแลสถ านก ารณ์ cvอีกประมาณ 3.8 แสนล้ านบ าท โดยมาจ าก

พ.ร.ก.กู้เงิ น 1 ล้ านล้ านบ าท เพื่อใช้ในสถ านก ารณ์cvในส่วนของเงิ นกู้เพื่อก ารฟื้นฟูเศร ษฐกิ จ 2.4 แสนล้ านบ าท

งบกล างของปีงบประม าณ 2564 ภ ายใต้งบกล างเพื่อกรณีฉุ กเฉิ นและจำเป็น 99,000 ล้ านบ าท ซึ่งมีก ารใช้ไปแล้วประมาณ 500 ล้ านบ าท

และค่ าใช้จ่ ายในก ารบรรเทาcvอีก 40,000 ล้ านบ าท โดยใช้ไปแล้วประม าณ 3,200 ล้ านบ าท

น.ส.กุลย า บอกด้วยว่า วันที่ 28 เม.ย.นี้ กระทร วงก ารคลังจะประมาณก ารเศร ษฐกิ จไทยในปี 2564 รอบให ม่

จ ากเดิมที่ค าดว่าจะขย ายตัวได้ 2.8% และเริ่มมีสัญญ าณเป็นบวก แต่จ ากสถ านก ารณ์แพ ร่ระบ าดcvรอบให ม่ใน

ช่ วงเทศก าลสงกร านต์ กระทบกิจกร รมทางเศร ษฐกิ จหลายส่ วน ทำให้กระทร วงก ารคลังต้องมาปรับสมมติฐ านการขย ายตัวให ม่

โดยจ ากสถ านก ารณ์ยอมรับว่าเศร ษฐกิ จไทยในปีนี้ขย ายตัวได้ถึง 3% ค่อนข้ างย าก

แต่ก็ขอพิจ ารณาอีกครั้งว่าจะมีปัจจัยบวกใดบ้ างมาสนับสนุนก ารขย ายตัวในช่ วงที่เหลือของปี

ข้อมูลsiamtopic