ร าค าทองวันที่ ลดฮ วบแ รงมาก

ร าค าทองวันนี้พุธที่ 28 เมษายน 2564 ประก าศร าค าครั้งที่ 1 (เปิ ดตล าด) เมื่อเวลา 09.22 น. ร าค าปรับลดลง 100 บ าท

เมื่อเที ยบกับประก าศร าค าซื้อข ายครั้งสุดท้ ายของวันอังค าร

โดยตลอดทั้งวันมีก ารประก าศร าค าทั้งหมด 3 รอบ รวมร าค าปรับลดลง 50 บ าท

ร าค าซื้อข ายทองคำในประเทศช นิด 96.5% วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 (ประก าศครั้งที่ 1)

ร าค าทองรูปพร รณ ข ายออกบ าทละ 26,850

รับซื้อบ าทละ 25,772

ร าค าทองแท่ง ข ายออกบ าทละ 26,350

รับซื้อบ าทละ 26,250

ร าค าซื้อข ายทองคำในประเทศช นิด 96.5% วันอังค ารที่ 27 เมษายน 2564 (ประก าศครั้งที่ 3 ครั้งสุดท้ าย)

ร าค าทองรูปพร รณ ข ายออกบ าทละ 26,950

รับซื้อบ าทละ 25,878.12

ร าค าทองแท่ง ข ายออกบ าทละ 26,450

รับซื้อบ าทละ 26,350

ร าค าทองคำ Spot เช้านี้ปรับตัวลดลงสู่บริเวณ 1,772 ดอลลาร์ หลังจ ากปิ ดตล าดเมื่อคืนที่ผ่ านมาลดลง 1.3 ดอลล าร์

สู่ระดับ 1,778.8 ดอลล าร์ โดยนักลงทุนชะลอก ารซื้อข ายก่อนที่จะทร าบผลก ารประชุมคณะกร รมก ารนโยบ ายก ารเงิ น(FOMC )

ของธน าค ารกล างสหรั ฐ (เฟด) ในช่ วงดึกคืนวันนี้ต ามเวลาไทย รวมถึง

ก ารเปิ ดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภ ายในประเทศ (GDP) ไตรม าส 1/2564 ของสหรั ฐในวันพฤหัสบดี

ร าค าทองคําฮ่องกงเปิ ดตล าดเช้านี้ลดลง 60 ดอลล าร์ฮ่องกง สู่ระดับ 16,410 ดอลล าร์ฮ่องกง

ข้อมูลsiamtoday