3วันเกิ ดนี้เตรี ยมรับข่าวดีจากแดนไก ลรับโช คลา ภแบบไม่ค าดคิด

เช็ กเลย! คนเกิ ดวันดังต่อไปนี้มีเกณฑ์จะได้รับข่ าวดีจ ากแดนไก ล

ไม่ว่าจะเรื่ องงานหรือเรื่ องส่วนตัว แถมอาจจะมีโช คจ ากค นต่ างถิ่น

หรือจ ากที่อยู่อาศัยของตัวเองด้วย

ค นเกิ ดวันจันทร์ : มีโอก าสจะได้ข่ าวดี

หรือมีโช คจ ากผู้ใหญ่ พ่ อแ ม่ เจ้ าน าย

ค นเกิ ดวันอังค าร : จะเห็นโช คจากอายุตัวเอง

หรืออาจได้บ้ านที่อยู่อาศัยให ม่

ค นเกิ ดวันศุกร์ : มีโอก าสจะได้ข่ าวดีจ ากค นต่ างถิ่นต่ างแดนต่ างชาติ

หรืออาจได้โช คจ ากลู กหลานบริวาร

ข้อมูลsanook